2017. december hónap bejegyzései

Szűz Mária, Isten anyja

Testvérem! Újév napján – nem véletlenül – az ároni áldást
olvassuk az olvasmányban. A próféták, de különösen Jézus tanítása
alapján valljuk, hogy mi nem vagyunk «önjáróak», hanem
szükségünk van Atyánk gondviselésére, Isten áldására. A mai
válaszos zsoltár – a hatvanhatodik – ennek felismerésében segít
minket.
Már a zsoltárra adott válasz, ami a zsoltár második verse, erre
figyelmeztet: „Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket.”
Könyörületessége miatt bízhatunk Atyánk áldásában. „Megismerjék
a földön utadat.” A Te utad, természetesen Hozzád vezet, a Te utad, a
Te javaidban részesít minket. Jézus világosan tanítja: „Én vagyok
az út…” (Jn 14,6) „Te vezérled őket a földön.” A teremtéstörténetben
az 5. és a 6. nap olvassuk: „Isten megáldotta…” A földi élet
gazdagságát, termékenységét Istennek köszönhetjük. Ő vezérel
minket a földön. Megismerjék „üdvösségedet az összes nemzetek.”
Isten áldása feladatot is tartalmaz. A misszió nem csak az
egyháziak feladata, hanem mindenkié. A válaszos zsoltár utolsó
versében így imádkozunk: „Áldjon meg minket az Isten, félve tisztelje
őt a föld minden határa.” Ha Urunk megáld minket, az a mi feladatunk
is, hogy áldás legyünk embertársaink életére.
Testvérem! Vegyük komolyan feladatunkat! LEGYÜNK IGAZI PAPI
NEMZET, MELY ÁLTAL ÁLDÁST NYER A FÖLD MINDEN NÉPE!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Szent Család, Jézus, Mária, József

Testvérem! Az Úr Jézus születésnapja után, olyan természetes,
hogy családjáról is megemlékezünk. Szentcsalád ünnepén pedig
eszünkbe juthatnak a XXI. században élő családok. A család
intézménye olyan ősi, mint maga az emberiség. Sajnos korunkban
sok támadás éri létüket, pedig a mai szentmise szentírási szakaszai
egyértelműen bizonyítják, hogy a család eszménye teljesen megfelel
Isten akaratának. A 127. zsoltár is, melyet ma válaszos zsoltárként
énekelünk, erről tanúskodik.
Több mint kétezer évvel ezelőtt még a férfi szemszögéből nézték
mindezt. „Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő.” Vagyis nagyon
értékes. Termékenysége a jövő záloga. Boldogságunk a következő
generációtól is függ. „A te házad bensejében.” Az asszony nem
rabszolgája a családnak, akinek az otthonon kívül van a helye, hanem
a családhoz tartozik. Ő a család tűzhelye. „Fiaid olyanok, mint az
olajfacsemeték, úgy veszik körül asztalodat.” Az olajfa sokak szerint a
bölcsesség, a kegyelem és az Istenbe vetett bizalom jelképe. Az olajfa
tövéből fakadnak az új hajtások. A családban felnövekedő
gyermekek tehát könnyebben elnyerik a bölcsesség, a kegyelem
és az Istenbe vetett bizalom ajándékát.
Testvérem! Ma a zsoltár válasz így hangzik: „Boldog ember, ki
féli az Urat, aki az Úrnak ösvényén halad.” Családi boldogságunkat
sokszor azért nem találjuk, mert lefelé, a földre nézve keressük. HA
FEL, ISTENRE TEKINTENÉNK, RÖGTÖN MEGTALÁLNÁNK AZT. A mai ünnep
ebben segítsen!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Karácsony, Urunk születése

Testvérem! Karácsony ünnepének gazdagságát mutatja, hogy három miséje van,
és mind a háromnak más-más a szövege. Most a pásztorok miséjének válaszos
zsoltáráról szeretnék elmélkedni. Ez az olvasmány központi gondolatát – „Íme, eljön
Szabadítód” (11.) – mélyíti el. Az első versben ezt halljuk: „Király az Úr”. A mise
nevére gondolva, és más fordításokat is ismerve, egyértelmű: ez nem azt jelenti, hogy
a magasságokban uralkodik, hanem azt, hogy «pásztorol», velünk van, törődik
velünk, vagyis eljött Pásztor-királyunk.
Ezért „a föld ujjong, és örvendjen minden sziget”. A föld, a szigetek félreérthetetlen
jelzések, hogy Urunk e világba érkezett. Győzött a szeretet, közénk jött, hogy
megmentsen. „Igazságosságát hirdetik az egek, és dicsőségét meglátják a népek.”
Istenünk jótetteit mindenki felismerheti. Mivel itt van, ezért jó pásztorként vigyáz ránk,
mellettünk áll és vezet minket. „Fényesség ragyog az igazra, és öröm a tiszta
szívűekre.” Karácsony fényét mindannyian élvezzük ádvent sötétsége után
(kegyelem – bűn). Megérkezett, győzött a világ Világossága.
Testvérem! „Örvendjetek, igazak, az Úrban, és szent nevére áldást mondjatok.”
LEGYÜNK TEHÁT IGAZAK ÉS TISZTA SZÍVŰEK, HOGY BEFOGADHASSUK ŐT. Így eltölt majd
minket karácsony öröme, mert bennünk is megszületik Megváltónk. Akkor hálával
telik meg lelkünk, mert már megtapasztaltuk Istenünk áldását. Éljük meg karácsonyt
úgy, mint Királyunk, Pásztorunk születésnapját!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Advent 4. vasárnapja

Testvérem! Ádventben az ószövetségre emlékezünk. Eszünkbe jut, hogy Jézus a messiási ígéretek beteljesítője. A mai olvasmányban is szerepel egy messiási ígéret. A próféta által az Úr ezt üzeni Dávidnak: „Házad és királyságod örökre fennmarad” (2Sám 7,16). A 88. zsoltárt,
amiből a mai válaszos zsoltárt vesszük, a Szentírás magyarázók szerint a zsidó nép egyik elvesztett csatája után írták. Arról beszél, hogy Isten mégis biztosan megtartja ígéreteit.

„Választottammal szövetséget kötöttem, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak.” Az emberek igazmondásukat esküvel erősítik meg. Isten is ezt tette (Vö.: Zsid 6,16k), hiszen terve nem megváltoztatható. „Így szólít engem: ’Atyám vagy nékem’.” Ez egészen bizalmas kapcsolatra vall.
Ahogyan a tékozló fiú bátyjának mondja az apa: „Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd” (Lk 15,31). Biztosan építhet rá. „Irgalma iránta örökké megmarad, szövetségem hűsége nem szűnik meg.” Mesterünk az új és örök szövetség (Zsid 13,20) megkötője. Ami pedig örök, annak nem lesz vége, az nem változik meg!

Testvérem! Isten ügyel választottjára. A Kiválasztott természetesen Jézus, de kiválasztott volt Dávid király is. Mi is kiválasztottak vagyunk. (Vö.: 2Tim 2,10) Így tehát Dávid királlyal együtt legyünk biztosak abban, hogy Isten teljesíti ígéreteit. Vele együtt adjunk hálát Urunknak és énekeljük a válaszos zsoltár válaszát: „HADD ÉNEKELJEM ÖRÖKKÉ URUNKNAK IRGALMAS
JÓSÁGÁT!”

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Advent 3. vasárnapja

Testvérem! Ma, ádvent örvendező vasárnapján, az ószövetségi olvasmány világosan kimondja: «Nagy örömmel örvendezem az Úrban». (Iz 61,10) Ha szeretnénk elmélyedni az ádventi örömben, akkor ebben leginkább Mária hálaéneke, a Magnifikát segít. Ez az evangéliumi kantikum nagyon hasonlít a zsoltárokhoz. Megtanít arra, hogy az örömből magasztalás, ujjongás fakad. Érthető tehát, hogy a mai válaszos zsoltár helyén a Magnifikát verseit találjuk. (Lk 1,46-55)
Mi vezette Szűz Anyánkat az örömre? „Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát” (48a). Már Theophilosz (+412) erről a mondatról így elmélkedik: «Ő látott meg engem, nem én őt.» Isten mindig megelőz minket, mi csak észrevehetjük jótéteményeit. „Nagy dolgot művelt velem ő, aki hatalmas” (49). Az Istentől kapott ajándékok gazdagsága túlszárnyalja elképzeléseinket. Nem kell mindenáron… Bizalommal ráhagyatkozhatunk Atyánkra. „Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma” (50). Jézus jövetelével (azért jött, hogy megmentsen) az irgalom időszaka kezdődik. Mindenki, aki akarja, részesedhet irgalmából.
Testvérem! Ha ezek a gondolatok hatnak ránk, akkor beköltözik az öröm a szívünkbe. Igyekezzünk hasonlítani égi Édesanyánkhoz. Így beállunk az őt boldognak hirdető nemzedékek sorába (Vö.: 48b). MERJÜNK TEHÁT AZON AZ ÚTON JÁRNI, AMELYEN Ő JÁRT, és mondjuk vele együtt: „Magasztalja az én lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben” (46k).

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Advent 2. vasárnapja

Testvérem! A mai olvasmány Izaiás második könyvének, az un. «Vigasztalások könyvének» bevezető sorai. A zsoltármagyarázók túlnyomó többsége szerint a 84. zsoltár, amelyből a mai válaszos zsoltárt énekeljük, szoros rokonságot mutat a «Vigasztalások könyvével». Így egyértelműen segít abban, hogy jobban megértsük az olvasmányt. Izaiás szerint – ahogy az olvasmányban olvassuk – a jó hír (evangélium) egyik alapvető gondolata, hogy „Isten, az Úr, íme eljön” (10). A zsoltár ennek következményeiről beszél.
Isten «lábnyomából» – a zsoltáros szerint – sok ajándék fakad. Irgalom és hűség” (11a): Isten valóban a mi Atyánk. Őrá ezek igazából jellemzőek. Csókot vált az igazság és a béke” (11b): mindkettőt Jézus hozta az égből. Az igazság, aki maga az Úr, elvezet az Atyához. A mi békénk pedig a Jézussal való találkozás gyümölcse. Az Úr jóságát megmutatja” (13a): Mesterünk szerint egyedül az Isten jó. (Vö.: Mk 10,18) Jézus az, aki ezt a jóságot elhozta, megmutatta nekünk. Mindennek következménye pedig az, hogy földünk is meghozza termését” (13b).
Testvérem! Karácsony ünnepére készülünk. Várakozásunk akkor lesz üdvösséges, ha az Úr ajándékait nemcsak felismerjük, hanem ezek alakítanak is minket. Krisztus Urunk valóban a földre hozta az irgalmat, a hűséget, az igazságot, a békét és a jóságot. IGYEKEZZÜNK TEHÁT, HOGY EGYRE JOBBAN HASONLÍTSUNK MESTERÜNKRE, ÉS MINDEZEK VALÓRA IS VÁLJANAK ÉLETÜNKBEN.
[M.a.]
A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Advent 1. vasárnapja

Testvérem! Ebben az egyházi évben folytatjuk a szentmise énekeiről való elmélkedést. A változó részek közül a «válaszos zsoltár» következik. Ez az ének „szorosan kapcsolódik az adott olvasmányhoz,mert a zsoltár kiválasztása az olvasmányoktól függ.” (RMÁR 36.) Ez a zsoltár-részlet segít az olvasmány mondanivalójában való elmélyedésben. „Az olvasmány befejeztével a kántor kezdi énekelni a zsoltárt, a nép pedig újra meg újra ismétli a válaszokat.” (RMÁR 90.) Ebben az évben tehát a válaszos zsoltárokkal ismerkedünk.
„B” év ádvent első vasárnapján a 79. zsoltárból vesszük ezt az éneket. Ennek a zsoltárnak az egyik gondolata a bűnbánatra való intés. A napi
olvasmány szerint bűneink magányában segítségre van szükségünk: „Uram, te magad vagy a mi Atyánk, és régtől fogva ’Megváltónk’ a neved…Bárcsak széttépnéd az egeket (erre gondolunk Ádventben) és leszállnál”(16b; 19b). A válaszos zsoltár ezt a gondolatot mélyíti el bennünk, amikor ezt imádkoztatja velünk: „Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, ésmi segítségül hívjuk nevedet” (19).
Testvérem! Ádventi bűnbánatunkban gondoljunk tehát a hűségre: Nemhagyunk el többé, hiszen szabaddá, közösségi emberré te teszel minket.Éltess még bennünket. Köszönjük, hogy te vagy a mi erőforrásunk. Ezért mi hozzád fordulunk: segítségül hívjuk nevedet. ÍGY IGYEKEZZÜNK KÉSZÜLNI ÁDVENT FOLYAMÁN KARÁCSONY ÜNNEPÉRE .

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Krisztus A Mindenség Királya

Testvérem! Krisztus Király ünnepét 1925-ben XI. Piusz pápa rendelte el október utolsó vasárnapjára. A II. Vatikáni Zsinat utáni reform ezt az ünnepet az egyházi év
utolsó vasárnapjára tette át. Az ünnep elrendelése pont akkor történt, amikor a királyok kora lejárt. Vigyáznunk kell, hogy ne értsük félre ezt a gondolatot. Jézus földi életében nagyon tartózkodóan viszonyult királyságához. Ma is feladatunk, hogyigaz tartalommal töltsük meg ezt az ünnepet. Ebben segít a kezdőének, mely a Jelenések könyvéből vett idézet: „Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen ahatalom, az isteni méltóság, a bölcsesség, az erő és a tisztelet. Övé a dicsőség és ahatalom örökkön-örökké!” (5,12; 1,6)
A Bárány, akit megöltek. Krisztus királysága a kereszten kezdődik, ő onnan uralkodik. Övé legyen a hatalom, az isteni méltóság, a bölcsesség és az erő. Mind a négy tulajdonság Istenre utal. A Bárány tehát, mint Isten, legyőzte a halált, feltámadt, ezért királysága örök. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! Ez egy doxológia (Isten-dicséret), mely az ünnep céljára figyelmeztet. A dicséret a Bárányt ugyanúgy megilleti, mint Istent.
Testvérem! Jézus királysága a világ végéig tart, amikor minden hatalmat átad a mennyei Atyának. (Vö.: 1Kor 15,24) Ekkor tetten érhető uralma. Ezért tette át a Zsinat az egyházi év végére ezt az ünnepet. A mai nappal véget ér a kezdőénekekről szóló sorozat is. Remélem megértettük, hogy milyen fontos része ez a szentmisének. KÉRLEK, EZENTÚL IGYEKEZZ MINDIG PONTOSAN ÉRKEZNI A SZENTMISÉRE, HOGY AZ INTROITUS GONDOLATAIVAL TUDJÁL RÁHANGOLÓDNI AZ ÜNNEPRE, KRISZTUS ÁLDOZATÁRA!

(M.a.)

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.