2018. július hónap bejegyzései

Évközi 17. vasárnap

Testvérem! A mai evangélium és olvasmány is kenyérszaporításról, mélyebben átgondolva Isten gondoskodó szeretetéről szól. Érthető tehát, hogy olyan válaszos zsoltárt imádkozunk, amely többféle dologért – köztük Isten gondoskodó szeretetéért – Istent magasztalja. A zsoltárok könyvének utolsó zsoltárai dics ít imádságok. Ezek között találjuk a 144-et, amelynek részleteit énekeljük a mai válaszos zsoltárban.
„Magasztaljon téged, Uram, minden műved, szentjeid áldást mondjanak.” Minden teremtménynek feladata Isten dicsőítése.  Nekünk, embereknek, az értelmes lényeknek, az anyagvilágot is képviselnünk kell. „Igazságos az Úr minden útján, és szent minden művében.” Ebben és a következő versben a zsoltáros Isten
gondoskodó szeretetének okát énekli meg. „Közel van az Úr mindazokhoz, akik őt hívják, akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.” Három okot találunk itt: Igazságos, mert tudja, hogy csak teremtmények vagyunk. Szent, hiszen jósága tökéletességéből fakad. Közel van hozzánk, ezért együtt tud érezni velünk. Mindebből következik az étkezés előtti imaként is mondott zsoltárvers: „Mindenek szeme bízón rád tekint, és te enni adsz nekik kell időben.” Aki az Úrban bízik, az meg nem szégyenül. Mindennapi életünkben is megtapasztalhatjuk Isten gondoskodó szeretetét.
Testvérem! Az étkezés előtti ima folytatása majdnem azonos a mai zsoltár-válaszunkkal: „Megnyitod kezedet, Istenem, és táplálsz minket.” Értsük meg ebből, hogy a testi és a lelki táplálékot is mennyei Atyánknak köszönhetjük. EZÉRT GYAKRAN ÁLLJUNK BE MI IS AZ ISTENT DICSŐÍTŐK KÓRUSÁBA !
[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 16. vasárnap

Testvérem! A mai olvasmányban ezt halljuk: „Nyájam maradékát magam gyűjtöm össze” (Jer 23,3). Az ószövetségi Szentírásban gyakran találkozunk a képpel: Isten és népe között olyan a kapcsolat, mint a pásztor és bárányai között. A mai válaszos zsoltár – a 22. – ezt a gondolatot mélyíti el.
Zöldellő mezőkön, terelget engem, csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.” A víz – a sivatagos vidéken – az isteni áldás jelképe. Szent Ágoston egyenesen a keresztvízzel azonosítja ezt a forrást. „A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy velem, biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.” A legnagyobb veszedelemben, a halálban sem leszek egyedül. Minden veszélyben biztonságban vagyok az Úrnál, mert «nevelő vesszője» nem más, mint a tanítása,
a törvények. „Jóságod és irgalmad nyomon követ, életemnek minden napján.” Bizonytalanná tesz mindenkit, ha tartania kell valaminek a végétől. Isten jóságának és irgalmának azonban nem lesz vége. Miért lehetünk ebben biztosak? „Otthonom lesz az Isten háza, mindörökké szünet nélkül.” Az otthon az oltalom szimbóluma. Az Isten háza, az ő országa, ahol minden benne bízó otthonra találhat.
Testvérem! A 22. zsoltár a legrégebbi zsoltárok egyike. Mindannyian szeretjük imádkozni, mert a választott nép élményét tükrözi. Ők megtapasztalták, hogy az Úrhoz tartoznak, aki féltő szeretettel gondoskodik róluk. A zsoltár-válasz, ami a zsoltár első verse, ezt foglalja össze: „Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom.” NE CSAK SZÍVESEN IMÁDKOZZUK EZT A ZSOLTÁRT, HANEM ÉLETÜNKET IS EZ A TAPASZTALAT IRÁNYÍTSA!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 15. vasárnap

Testvérem! A mai olvasmány, melyet Ámosz próféta könyvéből hallunk, a próféta feladatairól is szól. A 84. zsoltár, melynek verseit énekeljük a válaszos zsoltárban, szintén «prófétai szó» – ahogy egy protestáns magyarázat említi, illetve egy «próféta szava» – ahogy egy katolikus magyarázó írja. Igyekezzünk tehát jobban megérteni a próféta feladatát, amikor ezt a zsoltárt imádkozzuk.
Hadd halljam, mit mond az én Uram, Istenem, mert népének és szentjeinek békét ígér.” Nem az fontos, amire az ember gondol, hanem az, amit az Úr mond. Fogadjuk el az Úr szavát, akár jót, akár «rosszat» üzen. „Az istenfélőkhöz valóban közel az üdvösség, hogy országukba dicsőség költözzék.” A próféta mindig az üdvösségről, más szóval Isten dicsőségéről tanít. Itt ennek megvalósulásáról beszél. (Ezekiel ennek megszűnéséről írt: Vö.: 11,23) „A földből a hűség kisarjad, és az igazságosság tekint le az égből. Igazság jár az Úr előtt, és béke a lába nyomában.” A szabadító Istent – kíséret gyanánt – csatlósai követik: a hűség, az igazságosság, az igazság és a béke. A prófétának is ezek szerint kell tevékenykednie.
Testvérem! A válaszos zsoltár válasza is a 84. zsoltárból való: „Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, és üdvösségünket add meg nékünk!” (Vö.: 8) Az üdvösség mindig Isten ajándéka, melynek alapja Urunk irgalmas szíve. A prófétai hivatás is ebből az ajándékból fakad. A keresztség, ill. a bérmálás által mindannyian prófétai küldetést kaptunk. VEGYÜK KOMOLYAN EZT, HOGY ATYÁNK IRGALMAS SZÍVÉT – KÖZREMŰKÖDÉSÜNKKEL – MINDENKI MEGTAPASZTALHASSA!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 14. vasárnap

Testvérem! A Zsoltárok könyvében a 119-től a 133-ig tart a zarándok énekek gyűjteménye. A Biblia-magyarázók szerint ezekre a zsoltárokra az Úrba vetett bizalom a jellemző. Mai válaszos zsoltárunk a 122. Ennek 2cd verse a válasz: „Szemünk az Úrra tekint, amíg csak meg nem könyörül rajtunk.” A bizalom ebben a versben is egyértelműen megnyilvánul.
Szememet hozzád emelem, hozzád, aki a mennyben lakozol.” Aki fölfelé néz, az nem tapad a földi dolgokhoz, az függetleníteni tudja magát környezetétől. „Íme, miként a szolgák szeme uruk kezére figyel.” Ismerjük a kifejezést: «lesni valaki szándékát, kívánságát». Ha szeretet-kapcsolat fűz Urunkhoz, ezt fogjuk tenni. Mégis jelentkezhet nehézség életünkben: „Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert igen elteltünk gyalázattal.” A szerető édesapa, ha gyermeke kiáltását hallja, megindul. Ezzel a bizalommal fordulunk mi is mennyei Atyánkhoz, aki bizonyára segít rajtunk. Az utolsó vers a nehézség mibenlétét írja le: „Túlságosan megtelt a lelkünk a dúslakodók gúnyolódásával és a kevélyek megvetésével.” A komoly probléma nem a fizikai, anyagi rossz, hanem a gúny, a megvetés. Az Úr ezekben is tud segíteni.
Testvérem! A 122. zsoltár nagyon rövid, szinte az egészet elénekeltük a válaszos zsoltárban. Ezért a hozzá fűzött «zsoltároráció», találóan összefoglalja gondolatainkat: „Ki a mennyekben lakozol, hozzád emeljük szemünket, Isten, s könyörögve kérlelünk téged, hogy a kevélyek gúnyolódását megszégyenítve, SOKSZOR TAPASZTALT IRGALMASSÁGODAT KEGYESEN ADD MEG NEKÜNK.”

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 13. vasárnap

Testvérem! A mai olvasmány és az evangélium is az emberi élet
végéről, a halálról, és a feltámadásról szól. Érthető, hogy a válaszos
zsoltár szövegét a 29. zsoltárból választották, melyről Cassiodorus
(szenátor, +580 kb.) ezt írja: «Dicsőséges feltámadása után Krisztus
hálát ad az Atyának.» A protestáns zsoltármagyarázat szerint ez a
zsoltár «formailag is kiemelkedő hálaadó ének.»
Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, életben tartottál,
nehogy sírba szálljak.” Az ebben a versben olvasottak Jézus
feltámadásával egyértelműen megvalósultak. Reményünk pedig az,
hogy Mesterünk életútjában mi is részesülünk. „Ha este meg is
látogat a sírás, reggelre az öröm visszatér.” Szent Ágoston erről így
elmélkedik: «Este kezdődött, amikor a bölcsesség elhagyta a vétkes
embert… és kísértések között várja az Úr napját. Reggel, amikor eljön a
feltámadás ujjongása, amely először az Úr hajnali feltámadásában
ragyogott fel.» Ezért igaz a zsoltáros szava: „Zsoltárt zengjetek az
Úrnak, ti, az ő szentjei, és dicsérjétek az ő szent nevét.” Isten neve alatt
az Ószövetségben magát Jahvét értjük. A zsoltárt zengeni pedig azt
jelenti, hogy nemcsak kérni, hanem dicsőíteni és magasztalni is
akarjuk őt. „Mert haragja csak egy pillanat, de jósága végig kísér egész
életünkön.” Isten mindent meg tud „fékezni”, még haragját is, csak
irgalmát nem!
Testvérem! A 29. zsoltár 2/a verse a mai válaszos zsoltárra adott
válasz: „Dicsőítelek, Uram, mivel megmentettél engem.” A zsoltáros
még a jövőbe vetett bizalmát énekli meg. MI – akik már megismertük
Krisztus feltámadását – FONTOS, HOGY TELJES BIZALOMMAL DICSŐÍTSÜK
ATYÁNKAT JÓSÁGÁÉRT!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.