2019. február hónap bejegyzései

Évközi 7. vasárnap

Testvérem! Lázár feltámasztása előtt Jézus a feltámadásnak és az életnek nevezte magát, majd megkérdezte Mártától: „Hiszed ezt?” Márta válasza a mai áldozási énekünk: „Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten Fia, aki a világra jöttél.” (Jn 11,27) Márta hitvallásának első fele az egész Egyház hitére utal. (Vö.: Jn 20,31) A mondat vége pedig az ószövetségi jövendölések beteljesüléséről tanúskodik. Jézus tehát az, akit az Atya megígért.
Gál Ferenc professzor, aki a múlt században élt, a János evangélium idézett mondatáról elmélkedve ezt írta: «A hittel elérhetjük mindazt, amit Isten mindenhatóságában nekünk ígért.» Márta ’elérte’, hogy testvérét, Lázárt Jézus feltámasztotta. Mi – ha hittel áldozunk – találkozhatunk Mesterünkkel. Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy az áldozás előtt hogyan mondjuk ki az «ÁMENT» (igaz, hiszem). Szavunk, kéztartásunk, egész valónk mutassa ki, hogy mi valóban hiszünk Jézus, az Isten Fia ittlétében.
Testvérem! Az Eukarisztia hitünk titka. Csak a hit erejével, segítségével valósulhat meg közösségünk Krisztussal. Jézus nem csak eljött, hanem velünk is maradt és most is itt él közöttünk az Oltáriszentségben. A szentáldozásban pedig lehetőséget ad a vele való közösség megélésére, megvalósítására. HISZEK BENNED URAM! AMIKOR TALÁLKOZOM VELED A SZENTÁLDOZÁSBAN, ENGEM IS TÁMASSZ FEL BŰNEIMBŐL ÉS AJÁNDÉKOZD NEKEM ÖRÖK ÉLETEDET!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 6. vasárnap

Testvérem! Életem egyik megrázó élménye a máriacelli templomban levő Szentháromság-ábrázolás. A szokásostól (galamb – szakállas bácsi – Krisztus a kereszten) annyiban tér el, hogy az Atya lehajol a kereszthez és megfogja Fia kezét. A mai áldozási éneket olvasva jutott ez az eszembe. „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16) A keresztáldozat – és ennek megjelenítése a szentmise – nem csak Jézus áldozata, hanem a mennyei Atyáé is.
A János evangélium itt szereplő mondatát magyarázva, egy protestáns szerzőnél olvastam, hogy ez «az Evangélium dióhéjban». „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda.” Az üdvtörténet alapja Isten végtelen szeretete. Az Atya nem csak kétezer évvel ezelőtt ajándékozta nekünk Fiát, hanem most is őt adja nekünk az Eukarisztiában. Erre csak egy lehet a mi válaszunk: a bizalom, a hit! „Aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” Ne válogassunk Jézus tanításában. Erős hittel fogadjuk tehát minden szavát. Azt is, hogy «Ez az én testem… ez az én vérem…»
Testvérem! Itt érzékszerveink nem segítenek. Tudjuk: «Ez hitünk szent titka». De azt is tudjuk, ha nem esszük testét, nem lesz
örök életünk. (Vö.: Jn 6,53) KÖSZÖNÖM JÉZUSOM , HOGY ENNYIRE SZERETSZ ENGEM . EZ A SZERETET LEGYEN ÉLETEM VEZÉRFONALA . HITBŐL FAKADÓ SZENTÁLDOZÁSAIM EGYESÍTSENEK A TE SZERETETEDDEL MOST ÉS ÖRÖKKÉ .
[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 5. vasárnap

Testvérem! A hegyi beszéd szent Máté evangéliumában a nyolc boldogsággal kezdődik. Sok szentírás-magyarázó ezt az evangélium «Magna Cartá»-jának – alaptörvényének – szokta nevezni. Jézus jelen időben mondta a boldogságokat. Ebből egyértelmű, hogy azokat nemcsak az örök üdvösségben, hanem már most is meg kell élnünk. Lehetőségünk erre legjobban a szentmisében, a szentáldozásban van. A mai szentmise áldozási éneke ezért idéz belőle: „Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.” (Mt 5,5-6)

Sok szomorú ember van. „Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.” Jézus örömhírt hozott, melynek lényeges része az, hogy velünk az Isten: Emmánuel. A vigasztalás, az együttlét legjobban az Eukarisztiában, a szentáldozásban valósul meg. Ez eszünkbe juttathatja azt a gondolatot is, hogy a szenvedés összeegyeztethető Isten atyai szeretetével. „Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.” Jézus az Igazság (Jn 14,6), akire szomjazunk. A kereszten Üdvözítőnk oldalából vér és víz folyt ki. (Vö.: Jn 19,34) Az Eukarisztia, a szent Test és Vér által Vele telünk el.

Testvérem! Ha valakinek nincs étvágya, az beteg. Az éhezés, a szomjazás életjelenség, mely növekedésünket szolgálja. Vágyakozzunk a szentáldozásra! URAM JÉZUS! KÖSZÖNÖM, HOGY ÉHSÉGEMET BETÖLTÖD ÉS SZOMORÚSÁGOMBAN MEGVIGASZTALSZ. AZ EUKARISZTIÁBAN VELED VALÓ TALÁLKOZÁS LEGYEN MINDIG ÉLETEM FORRÁSA! [M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Szentségimádás Iskolája a templomban

Készülünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Ennek jegyében elindítjuk a Szentségimádás Iskoláját templomunkban is, Fábry Kornél atya ugyanilyen című előadás-sorozatának valóságos szentségimádáshoz kapcsolt levetítésével, hétfőnként este hat azaz 18.00 órai kezdéssel. Az első alkalom már most hétfőn, február 11-én lesz!

Szeretettel hívjuk és várjuk kedves Híveinket és távolabbról érkező Vendégeinket, mindenekelőtt pedig azokat a kedves Testvéreket, akik érdeklődésüket már név szerinti jelentkezésükkel is kifejezték!

A sorozathoz munkafüzet és könyv is tartozik; ezek beszerezhetők templomunk főbejáratánál is, a könyves pultnál.

Évközi 4. vasárnap

Testvérem! Mai áldozási énekünket a 30. zsoltárból idézzük. Ennek a zsoltárnak a felirata így hangzik: «Üldözött ember bizakodó imádsága». Ezért nem csodálkozhatunk azon, ha egy protestáns szerző zsoltár-magyarázatában ezt olvastam: «Az ember gyenge önmagában, elveszne Isten segítsége nélkül. … A bajban lévő ember örök joga az, hogy jajonghat, nyöghet». Erre gondolva imádkozzuk mai részletünket: „Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat, irgalmasságodban szabadíts meg engem. Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak, hiszen téged hívlak!
Szent Ágoston a 30. zsoltárról hosszasan elmélkedik. Ma a gondolatokat tőle idézem. „Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat.” «Azt jelenti, hogy mutatkozzék meg, hogy hozzád tartozom.» Ezt az összetartozást fejezem ki azzal, ha áldozom. „Irgalmasságodban szabadíts meg engem.” «Nem azért (hallgass meg) mert én méltó vagyok rá, hanem azért, mert te irgalmas vagy.» Ez eszünkbe juttatja, hogy az Oltáriszentség a gyengék, a betegek orvossága. „Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak, hiszen téged hívlak!” «Istent akkor hívod segítségül, amikor magadba hívod Istent. Ezt jelenti segítségül hívni Őt, magadba hívni Őt, valamiképpen a szíved házába invitálni Őt.» Hogy ez valóra válhasson, Jézus velünk maradt az Eukarisztiában.
Testvérem! Nem mindegy, hogy miért akarok Istennel találkozni. Ha a nyereség a fő gondolatom, szégyent vallhatok. Ha áldozni megyünk, Jézust keressük, ne a saját előnyünket. URAM JÉZUS, TELJES BIZALOMMAL FORDULOK HOZZÁD. HISZEM, HA AZÉRT ÁLDOZOM, MERT TÉGED SZERETLEK, TE NEM HAGYOD, HOGY SZÉGYEN ÉRJEN.

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél legújabb száma itt érhető el.