Vasárnapi gondolatok kategória bejegyzései

Adományok templomunk és plébániánk fenntartására

Templomunkat és plébániánk épületét most is fenn kell tartanunk! Kérjük ezért, hogy a perselybe szánt adományaikat bankszámlánkra utalják át. Minden kedves adományt hálásan köszönünk!
Kedvezményezett neve: Krisztinavárosi Plébánia Hivatal
Bankszámlaszám: CIB Bank 10700419-65647879-51100005
Kérjük tisztelettel a közlemény rovatban feltüntetni az ADOMÁNY szót.

Nagyböjt 5. vasárnapja

Testvérem! A húsvéti szent három naphoz közeledve, ami Krisztus földi küldetésének csúcspontja, a szentmise legkiemelkedőbb részéről, a kánonról szeretnék röviden megemlékezni. „Ennek az imádságnak az az értelme, hogy az egész közösség csatlakozzék Krisztushoz Isten csodás tetteinek magasztalásában és az áldozat felajánlásában” (RMÁR 54.). Ma ennek a résznek a hivatalos neve: Eukarisztikus ima. Ezzel is a hálaadásra utalunk, hiszen Urunk is nagy hálaadó imádság közt alapította meg az Oltáriszentséget az utolsó vacsorán.
Jézus parancsa így szólt: „Ezt tegyétek!” A papnak tehát Krisztus helyében kell eljárnia. Ennek legősibb leírását Szt. Jusztin (+165) I. Apológiájában találjuk: „Imánk befejezésekor kenyeret, bort és vizet hoznak oda, s az elöljáró – amennyire az erejéből telik – imát és hálaadást mond, és a nép ráfeleli az Ámen-t” (LXVII.5.). Eleinte tehát szabad imádság keretében ismételték meg Jézus alapító szavait, de már a III. század elején állandó alakkal találkozunk. A latin liturgiában a VI. századtól 1970-ig csak a «Római (vagy 1.) kánont» imádkozták. A liturgikus reform óta, hál’ Istennek, a pap több eukarisztikus ima közül választhat. A liturgikus rendelkezések segítenek a választásban: „A 2. inkább köznapra való. … A 4. az üdvtörténet teljesebb összefoglalását nyújtja” (RMÁR 322.).
Testvérem! „Az eukarisztikus ima megköveteli, hogy mindenki tisztelettel és csendben hallgassa, illetve a beiktatott akklamációkkal vegyen részt benne” (RMÁR 55.). Igyekezzünk így bekapcsolódni a kánonba, hogy megvalósulhasson Jézus kijelentése: „Én pedig, ha majd felmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok” (Jn 12,32)

[†M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Nagyböjt 4., Laetare vasárnapja

Testvérem! A Zsinat előtt még így tanultuk az Egyház parancsai között: „Vasár- és ünnepnap szentmisét becsületesen hallgass!” Ma a Kódexben ezt olvassuk: „Vasárnap és más kötelező ünnepeken a hívők kötelesek szentmisén részt venni” (1247. kánon). Az első megfogalmazás szerint a szentmise egy előadás, amit meghallgathatunk. A második szerint a hívő tevékeny közreműködő, aki részt vesz a szentmisén.
Múlt vasárnap arról elmélkedtünk, hogy a szentmise Krisztus áldozatának a megjelenítése. Ha helyesen kapcsolódunk bele, akkor mi is áldozat bemutatók leszünk. Mi szeretnénk magunkat Istennek átadni, de ez értéktelenségünk miatt lehetetlen. Avilai Szent Teréz ezt így fogalmazza meg: Teréz önmagában semmi, de Teréz és Jézus a minden. Önmagunk és áldozataink úgy lesznek értékesek, ha Jézussal egyesülünk, a szentmise áldozatba belekapcsolódunk. Valóban megtehetjük ezt, hiszen Szent Péter így ír első levelében: „Ti pedig választott nép, királyi papság, szent nemzet, megváltott nép vagytok” (2,9).
Testvérem! Most – nagyböjtben – igyekszünk önmegtagadásokat, áldozatokat vállalni. Vigyük ezeket magunkkal a szentmisére és a kenyérrel, borral együtt helyezzük az oltárra. Így ezek is végtelen értékűvé változhatnak. Valósítsuk meg a Liturgikus rendelkezés gondolatát: „A szeplőtelen áldozatot nemcsak a pap keze által, hanem vele együtt felajánlván tanulják meg önmagukat fölajánlani és napról napra váljanak eggyé Istennel” (SC 48.). Így a szentmise valóban a mi áldozatunk is lesz, akkor is, ha csak lélekben lehetünk jelen!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Elhunyt Vigassy Mihály pápai prelátus

Türelemmel viselt súlyos betegség után, életének 73., papságának 47. évében 2020. március 21-én Budapesten elhunyt Vigassy Mihály pápai prelátus, érdemes esperes, nyugalmazott plébánosunk.

Magyar Kurír: Elhunyt Vigassy Mihály pápai prelátus

2020. március 21-én, 18 órakor a “Havas-Gitár Havonta a Krisztinavárosban” facebook csoport oldalán élő videós bejelentkezéssel búcsúénekbe lehet bekapcsolódni. Az esemény utólag is visszanézhető!

Mihály atya temetéséről később történik intézkedés, egyelőre szeptemberi időpontra számíthatunk.