Évközi 19. vasárnap

Testvérem! Mostanában több egymás utáni vasárnapon az evangéliumban a kafarnaumi eukarisztikus beszédet halljuk, melyet szent János evangéliumának 6. fejezetében olvasunk. Már szent Ágoston, amikor a 33. zsoltárt magyarázza, ezt a zsoltárt Jézus előbb említett beszédével hozza kapcsolatba. Érthető tehát, hogy ezeken a vasárnapokon a válaszos zsoltárban a 33. zsoltár részleteit énekeljük.
Magasztaljátok az Urat énvelem, dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.” Szent Ágoston arra buzdít, hogy ezt lehetőleg együtt tegyük. «Ragadjátok magatokkal, akit csak tudtok, buzdítva, kérlelve, vitatkozva, számot adva, szelíden és kedvesen ragadjátok őket szerelemre» az Úr iránt. „Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, és kiragadott minden rettegésből.” Aki meghallgatásra vár, ne ’kérje’ az Urat, hanem ’keresse’. A keresésben ugyanis mi is alakulunk. „Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, és arcotokat nem éri szégyen.” Fisher szent János, amikor a vérpadra ment, ezt a zsoltárverset imádkozta. Nézzünk mi is az Eukarisztiára! „Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, és minden szorongatásából kiszabadította.” Mi kiálthatunk, de a szabadítást csak az Úr adhatja. Kapcsolatunkban ő az igazi kezdeményező.
Testvérem! Már Jeruzsálemi szent Cirill (+387) katekéziseiben említi, hogy a 33. zsoltárt áldozás közben énekelték. Érthető ez, hiszen e zsoltárból vett válaszban ezt halljuk: „Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr!” És mi? ÉSZREVETTÜK MÁR, RÁÉBREDTÜNK ARRA, HOGY MILYEN JÓ AZ ÚR? (Vö.: 1Pét 2,3)

[M.a]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Templombúcsú, Havas Boldogasszony ünnepe

Testvérem! Az ószövetségi Judit könyve alig-alig ismerős számunkra. A liturgiában mégis többször megjelenik Judit alakja, hiszen Mária előképének tekinthetjük. Az ószövetségi asszony ugyanis közreműködött Izrael megmentésében, mint a Szűzanya a bűntől való szabadulásunkban. Mai, búcsúi válaszos zsoltárunkat, hiszen Havas Boldogasszony ünnepe búcsúnk napja, Judit könyvéből vesszük.
Az Úr, a fölséges Isten, a föld minden asszonyánál jobban megáldott, leányom, téged.” Természetesen, ez legtökéletesebben Szűz Máriában vált valóvá, hiszen ő «kegyelemmel teljes» (Vö.: Lk 1,28). „Áldott legyen Isten, az ég és föld alkotója, aki ellenségeink színe előtt dicsőségessé tett ma téged!” Égi Édesanyánk életében ez is megvalósult, amikor felvétetett a mennybe. „Mert nem szűnik meg dicséreted az emberek ajkán, akik megemlékeznek az Úr hatalmáról.” Az Istenszülő ezt maga így énekelte meg a Manificat-ban: «Boldognak hirdetnek az összes nemzedékek» (Lk 1,48). „Megakadályoztad néped pusztulását, mikor Isten színe előtt az igaz úton jártál.” A megváltás kezdete akkor történt, amikor a Szűz az angyal szavára igent mondott. (Vö.: Lk 1,38)
Testvérem! A mai zsoltár választ is Judit könyvéből imádkozzuk: „Te vagy a mi büszkeségünk: néped magasztal téged.” Ma Havas Boldogasszony ünnepén a hó-tiszta – mindig engedelmes – Máriát magasztaljuk, aki valóban büszkeségünk. AZZAL HIRDESSÜK MI – NEMZEDÉKÜNK – IS BOLDOGNAK ŐT, HOGY KÖVETJÜK ÉLETÚTJÁT!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 17. vasárnap

Testvérem! A mai evangélium és olvasmány is kenyérszaporításról, mélyebben átgondolva Isten gondoskodó szeretetéről szól. Érthető tehát, hogy olyan válaszos zsoltárt imádkozunk, amely többféle dologért – köztük Isten gondoskodó szeretetéért – Istent magasztalja. A zsoltárok könyvének utolsó zsoltárai dics ít imádságok. Ezek között találjuk a 144-et, amelynek részleteit énekeljük a mai válaszos zsoltárban.
„Magasztaljon téged, Uram, minden műved, szentjeid áldást mondjanak.” Minden teremtménynek feladata Isten dicsőítése.  Nekünk, embereknek, az értelmes lényeknek, az anyagvilágot is képviselnünk kell. „Igazságos az Úr minden útján, és szent minden művében.” Ebben és a következő versben a zsoltáros Isten
gondoskodó szeretetének okát énekli meg. „Közel van az Úr mindazokhoz, akik őt hívják, akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.” Három okot találunk itt: Igazságos, mert tudja, hogy csak teremtmények vagyunk. Szent, hiszen jósága tökéletességéből fakad. Közel van hozzánk, ezért együtt tud érezni velünk. Mindebből következik az étkezés előtti imaként is mondott zsoltárvers: „Mindenek szeme bízón rád tekint, és te enni adsz nekik kell időben.” Aki az Úrban bízik, az meg nem szégyenül. Mindennapi életünkben is megtapasztalhatjuk Isten gondoskodó szeretetét.
Testvérem! Az étkezés előtti ima folytatása majdnem azonos a mai zsoltár-válaszunkkal: „Megnyitod kezedet, Istenem, és táplálsz minket.” Értsük meg ebből, hogy a testi és a lelki táplálékot is mennyei Atyánknak köszönhetjük. EZÉRT GYAKRAN ÁLLJUNK BE MI IS AZ ISTENT DICSŐÍTŐK KÓRUSÁBA !
[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 16. vasárnap

Testvérem! A mai olvasmányban ezt halljuk: „Nyájam maradékát magam gyűjtöm össze” (Jer 23,3). Az ószövetségi Szentírásban gyakran találkozunk a képpel: Isten és népe között olyan a kapcsolat, mint a pásztor és bárányai között. A mai válaszos zsoltár – a 22. – ezt a gondolatot mélyíti el.
Zöldellő mezőkön, terelget engem, csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.” A víz – a sivatagos vidéken – az isteni áldás jelképe. Szent Ágoston egyenesen a keresztvízzel azonosítja ezt a forrást. „A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy velem, biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.” A legnagyobb veszedelemben, a halálban sem leszek egyedül. Minden veszélyben biztonságban vagyok az Úrnál, mert «nevelő vesszője» nem más, mint a tanítása,
a törvények. „Jóságod és irgalmad nyomon követ, életemnek minden napján.” Bizonytalanná tesz mindenkit, ha tartania kell valaminek a végétől. Isten jóságának és irgalmának azonban nem lesz vége. Miért lehetünk ebben biztosak? „Otthonom lesz az Isten háza, mindörökké szünet nélkül.” Az otthon az oltalom szimbóluma. Az Isten háza, az ő országa, ahol minden benne bízó otthonra találhat.
Testvérem! A 22. zsoltár a legrégebbi zsoltárok egyike. Mindannyian szeretjük imádkozni, mert a választott nép élményét tükrözi. Ők megtapasztalták, hogy az Úrhoz tartoznak, aki féltő szeretettel gondoskodik róluk. A zsoltár-válasz, ami a zsoltár első verse, ezt foglalja össze: „Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom.” NE CSAK SZÍVESEN IMÁDKOZZUK EZT A ZSOLTÁRT, HANEM ÉLETÜNKET IS EZ A TAPASZTALAT IRÁNYÍTSA!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 15. vasárnap

Testvérem! A mai olvasmány, melyet Ámosz próféta könyvéből hallunk, a próféta feladatairól is szól. A 84. zsoltár, melynek verseit énekeljük a válaszos zsoltárban, szintén «prófétai szó» – ahogy egy protestáns magyarázat említi, illetve egy «próféta szava» – ahogy egy katolikus magyarázó írja. Igyekezzünk tehát jobban megérteni a próféta feladatát, amikor ezt a zsoltárt imádkozzuk.
Hadd halljam, mit mond az én Uram, Istenem, mert népének és szentjeinek békét ígér.” Nem az fontos, amire az ember gondol, hanem az, amit az Úr mond. Fogadjuk el az Úr szavát, akár jót, akár «rosszat» üzen. „Az istenfélőkhöz valóban közel az üdvösség, hogy országukba dicsőség költözzék.” A próféta mindig az üdvösségről, más szóval Isten dicsőségéről tanít. Itt ennek megvalósulásáról beszél. (Ezekiel ennek megszűnéséről írt: Vö.: 11,23) „A földből a hűség kisarjad, és az igazságosság tekint le az égből. Igazság jár az Úr előtt, és béke a lába nyomában.” A szabadító Istent – kíséret gyanánt – csatlósai követik: a hűség, az igazságosság, az igazság és a béke. A prófétának is ezek szerint kell tevékenykednie.
Testvérem! A válaszos zsoltár válasza is a 84. zsoltárból való: „Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, és üdvösségünket add meg nékünk!” (Vö.: 8) Az üdvösség mindig Isten ajándéka, melynek alapja Urunk irgalmas szíve. A prófétai hivatás is ebből az ajándékból fakad. A keresztség, ill. a bérmálás által mindannyian prófétai küldetést kaptunk. VEGYÜK KOMOLYAN EZT, HOGY ATYÁNK IRGALMAS SZÍVÉT – KÖZREMŰKÖDÉSÜNKKEL – MINDENKI MEGTAPASZTALHASSA!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 14. vasárnap

Testvérem! A Zsoltárok könyvében a 119-től a 133-ig tart a zarándok énekek gyűjteménye. A Biblia-magyarázók szerint ezekre a zsoltárokra az Úrba vetett bizalom a jellemző. Mai válaszos zsoltárunk a 122. Ennek 2cd verse a válasz: „Szemünk az Úrra tekint, amíg csak meg nem könyörül rajtunk.” A bizalom ebben a versben is egyértelműen megnyilvánul.
Szememet hozzád emelem, hozzád, aki a mennyben lakozol.” Aki fölfelé néz, az nem tapad a földi dolgokhoz, az függetleníteni tudja magát környezetétől. „Íme, miként a szolgák szeme uruk kezére figyel.” Ismerjük a kifejezést: «lesni valaki szándékát, kívánságát». Ha szeretet-kapcsolat fűz Urunkhoz, ezt fogjuk tenni. Mégis jelentkezhet nehézség életünkben: „Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert igen elteltünk gyalázattal.” A szerető édesapa, ha gyermeke kiáltását hallja, megindul. Ezzel a bizalommal fordulunk mi is mennyei Atyánkhoz, aki bizonyára segít rajtunk. Az utolsó vers a nehézség mibenlétét írja le: „Túlságosan megtelt a lelkünk a dúslakodók gúnyolódásával és a kevélyek megvetésével.” A komoly probléma nem a fizikai, anyagi rossz, hanem a gúny, a megvetés. Az Úr ezekben is tud segíteni.
Testvérem! A 122. zsoltár nagyon rövid, szinte az egészet elénekeltük a válaszos zsoltárban. Ezért a hozzá fűzött «zsoltároráció», találóan összefoglalja gondolatainkat: „Ki a mennyekben lakozol, hozzád emeljük szemünket, Isten, s könyörögve kérlelünk téged, hogy a kevélyek gúnyolódását megszégyenítve, SOKSZOR TAPASZTALT IRGALMASSÁGODAT KEGYESEN ADD MEG NEKÜNK.”

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 13. vasárnap

Testvérem! A mai olvasmány és az evangélium is az emberi élet
végéről, a halálról, és a feltámadásról szól. Érthető, hogy a válaszos
zsoltár szövegét a 29. zsoltárból választották, melyről Cassiodorus
(szenátor, +580 kb.) ezt írja: «Dicsőséges feltámadása után Krisztus
hálát ad az Atyának.» A protestáns zsoltármagyarázat szerint ez a
zsoltár «formailag is kiemelkedő hálaadó ének.»
Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, életben tartottál,
nehogy sírba szálljak.” Az ebben a versben olvasottak Jézus
feltámadásával egyértelműen megvalósultak. Reményünk pedig az,
hogy Mesterünk életútjában mi is részesülünk. „Ha este meg is
látogat a sírás, reggelre az öröm visszatér.” Szent Ágoston erről így
elmélkedik: «Este kezdődött, amikor a bölcsesség elhagyta a vétkes
embert… és kísértések között várja az Úr napját. Reggel, amikor eljön a
feltámadás ujjongása, amely először az Úr hajnali feltámadásában
ragyogott fel.» Ezért igaz a zsoltáros szava: „Zsoltárt zengjetek az
Úrnak, ti, az ő szentjei, és dicsérjétek az ő szent nevét.” Isten neve alatt
az Ószövetségben magát Jahvét értjük. A zsoltárt zengeni pedig azt
jelenti, hogy nemcsak kérni, hanem dicsőíteni és magasztalni is
akarjuk őt. „Mert haragja csak egy pillanat, de jósága végig kísér egész
életünkön.” Isten mindent meg tud „fékezni”, még haragját is, csak
irgalmát nem!
Testvérem! A 29. zsoltár 2/a verse a mai válaszos zsoltárra adott
válasz: „Dicsőítelek, Uram, mivel megmentettél engem.” A zsoltáros
még a jövőbe vetett bizalmát énekli meg. MI – akik már megismertük
Krisztus feltámadását – FONTOS, HOGY TELJES BIZALOMMAL DICSŐÍTSÜK
ATYÁNKAT JÓSÁGÁÉRT!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Keresztelő Szent János születése

Testvérem! A mai évközi olvasmány (évközi 12. vasárnap) a teremtő Isten és a tenger kapcsolatáról beszél. Nekem rögtön Petőfi verse jutott eszembe: «Habár fölül a gálya, / S alul a víznek árja, / Azért a víz az úr!» (Föltámadott a tenger…) A válaszos zsoltárnak választott 106. zsoltárban mást hallunk. A tenger a Teremtő hatalmára tanít. Ez – több szentírás-magyarázó által «az egyik legszebb hálaadó zsoltár»-nak nevezett ima – segítsen minket is az Úr nagyságának megértésére.
Akik hajóikon tengerre szálltak, azok látták az Úr nagy tetteit.” Akik sohasem utaztak tengeren, azok is el tudják képzelni annak viszontagságait. Ott fel lehet ismerni Istenünk nagyságát és az ember kicsinységét. „Szavára szélvihar támadt, és hullámai feltornyosultak.” Nem «a víz az úr», hanem Urunk akaratát teljesíti. Mindenesetre félelmetes a háborgó tenger. „Felemelkedtek az égig, majd a mélységbe zuhantak, nagy veszedelmükben kétségbe estek.” Régi bölcsesség: «Aki nem tud imádkozni, menjen a viharzó tengerre.» Jó lenne, ha minket nem a félelem, hanem a szeretet vezetne az imádságra. „Gyötrelmükben felkiáltottak az Úrhoz, aki szellővé csendesítette a vihart, hullámai pedig elcsitultak.” A bajaiban Istenhez kiáltó ember mindig kap segítséget. Az Istenhez forduló emberhez a tenger, a teremtmény is barátságosabb lesz.
Testvérem! Aki az Úr nagy tetteit felismeri, az hálát ad. „Adjatok hálát az Úrnak, mivel irgalma örökké megmarad.” (zsoltár-válasz) Hálaadásunk oka természetesen a teremtett világ nagysága és szépsége is, de ATYÁNK NAGYSÁGÁNAK IGAZI MEGMUTATKOZÁSA AZ Ő IRGALMA. Hálaadásunk oka elsősorban ez legyen!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 11. vasárnap

Testvérem! A mai olvasmányban – az Ezekiel próféta könyvéből olvasott részletben – messiási jövendölést hallunk. A próféta a hasonlatához a természetből, a növény-világból veszi a képet. A 91. zsoltárban is ilyen képekkel találkozunk. Ezért választották innen a válaszos zsoltárt. A magyarázók ezt a zsoltárt hálaadó-, Istent-dicsőítő zsoltárnak tekintik. Így kapcsolódjunk bele a zsoltár imádkozásába.
Virul az igaz, akár a pálma, s úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa.” Szt. Ágoston ezt így magyarázza: A zsoltáros «a pálmában a magasságot jeleníti meg… a tetején, végén szép… Legyen erős a gyökered; de a mi gyökerünk fölfelé van. Mert a mi gyökerünk Krisztus, aki fölment a mennybe.» „Az Úr házában ültették el őket, Istenünk csarnokában virágzanak.” Ez is az erőforrásra utal. Isten háza a «mennyország kapuja», ahonnan erőt kapunk, ahol jól érezzük magunkat. „Még öregkorukban is gyümölcsöt hoznak, telve vannak bőséges élettel.” Sok magyarázat «optimista» zsoltárnak nevezi ezt a zsoltárt. Istennél az öreg kor is bőséges élettel van tele. A következő vers majdnem szó szerint Mózes ötödik könyvéből vett idézet (32,4): „Hogy hirdessék: Igaz az Isten, ő a menedékem, hamisság nincsen benne.” Mi is ezt tegyük. Bizakodó életünk legyen az igaz Isten mellett tett tanúságtétel.
Testvérem! Szent Ágoston 91. zsoltárról elmélkedve ezt írja: A háborgó ember «ha valami jót tesz, azt mondja: Én tettem. Ha valami rosszat, keresi kit vádolhat, nehogy vallomást kelljen tennie Istennek.» Mi ne hozzájuk hasonlítsunk, hanem a zsoltárunkból vett választ imádkozzuk: „MENNYIRE JÓL ESIK NÉKEM, TÉGEDET, URAM, HÁLÁVAL DICSÉRNEM.”

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 10. vasárnap

Testvérem! A mai olvasmány a «protoevangélium» (ősörömhír) történetét mondja el. A bűnbeesés után Isten rögtön a megváltás örömhírét is meghirdeti. Érthető tehát, hogy a bűnbánati zsoltárok közül azt választották a mai napraválaszos zsoltárnak, amely egyben zarándok zsoltár is. A 129. zsoltárt a zarándokló zsidók örömmel imádkozták, hiszen az együttlét, a találkozás örömét is megénekli. Így tehát egyértelműen segít az olvasmány megértésében.
„A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, Istenem hallgass a szómra.” A mélység, a régi elképzelés szerint az alvilág, a «Seol», a reménytelenség szállása. A bűnös tudja, hol a helye, de ismeri a protoevangéliumot, ezért Istenhez mer fordulni: „Tebenned remélek, Uram, és igédben reménykedik lelkem.” Ebben a rövid mondatban a remény kétszer is szerepel. Aki így várakozik, az megtapasztalta a reményt adó szeretetét. Tudja, hogy az Úr nem úgy gondolkodik, mint az emberek. „Ha számon tartod (tartanád) a vétkeket, Uram, Uram, ki az, aki előtted megállhat?” Isten világából látszódik meg jól a bűn mélysége. De itt ismerhetjük meg igazából az irgalom forrását is: „De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged.” Aki a bűnbeesés után nemcsak büntet, hanem megváltót is ígér, annál biztosan elnyerhetjük bűneink bocsánatát. Ebből érthető az istenfélelem ószövetségi gondolata: nem szeretném őt megbántani.
Testvérem! A 129. zsoltárt mindig szerdán imádkozzuk «Az imaórák liturgiája» befejező imaórájában. A nap lezárásában és a válaszos zsoltárról való elmélkedésben is sokat segít a zsoltár 7. verse, amit válaszként énekelünk: „Az Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltás nála.” SZÍVBŐL KÖSZÖNJÜK MEG AZÚRNAK, HOGY MEGVÁLTOTT MINKET.

[M.a.]

 

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.