Húsvét harmadik vasárnapja

Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétert: »Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?«. Ő azt felelte: »Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek!«. Erre azt mondta neki: »Legeltesd bárányaimat!«. Majd másodszor is megkérdezte: »Simon, János fia, szeretsz-e engem?«. Azt felelte: »Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek!«. Erre azt mondta neki: »Legeltesd juhaimat!«. Aztán harmadszor is megkérdezte: »Simon, János fia, szeretsz-e engem?«. Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte őt: »Szeretsz-e engem?«, és azt felelte: »Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek!«. Ekkor így szólt: »Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony mondom neked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. Amikor azonban megöregszel, kiterjeszted kezeidet; más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.«. Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fogja meg-dicsőíteni az Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: »Kövess engem!«.

(Jn 21,15–19)

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Élő Rózsafüzér Zarándoklat Budapest körül

Május 14-én lesz az „Élő Rózsafüzér Zarándoklat Budapest körül”. Plébániánk a Farkasréti Plébánia és Máriaremetei Bazilika közötti szakaszhoz csatlakozik. Hívjuk a kedves Testvéreket, azokat is, akik csak rövidebb útszakasz megtételére tudnak vállalkozni.

Bővebb információ: http://elorozsafuzer.hu/nyitolap

Húsvét második vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

Jn 20,19-31

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben.

Kol 3,1-4

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Nagyhéten miserend változás lesz, amely a liturgiák rendjében olvasható, a
gyóntatási időpontokkal együtt – nagyhétfőn is lesz reggel mise.

Nagykedden, nagyszerdán és nagycsütörtökön este 6 órakor triduum, azaz
lelkigyakorlatos szentmise lesz.

Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor az olajszentelési szentmise a Szent
István bazilikában lesz, a papi ígéretek ünnepélyes megújításával.
Ne feledjük, hogy nagypéntek szigorú böjti nap.

A SZENTHÁROMNAP SZERTARTÁSAI
NAGYCSÜTÖRTÖK
1. Igeliturgia, benne Dicsőség (mialatt éneklik, szólnak a harangok,
és ezután hallgatnak Húsvét éjszakájának „Dicsőség”-éig.)
2. Homília, utána a lábmosás szertartása
3. Egyetemes könyörgések
4. Áldozási szertartás
5. Oltárfosztás (minden szöveg és különösebb szertartás nélkül)

NAGYPÉNTEK
csendes bevonulás
1. Igeliturgia, benne Olvasmányok, Homília és Egyetemes könyörgések
2. Hódolat a Szent Kereszt előtt
3. Áldozási szertartás

NAGYSZOMBAT – E NAPON NINCS SZENTMISE,
ESTE 7 ÓRAKOR A HÚSVÉTI VIGÍLIA ÜNNEPÉT ÜLJÜK
1. Tűzszentelés, a húsvéti fény meggyújtása és a húsvéti örömének (Exultet)
2. Igeliturgia a keresztségre felkészítő olvasmányokkal
3. Keresztségi fogadalom megújítása
4. Egyetemes könyörgések – az Egyházért és az egész világért
5. Áldozási szertartás


HÚSVÉTVASÁRNAP

9:00 szentmise híveinkért, utána feltámadási körmenet
(a 11 óraiszentmise elmarad!)
18:00 szentmise utána vesperás

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy a húsvétvasárnapi feltámadási
körmenetre (9 órai szentmise után) hozzanak magukkal egy szál virágot!