Kiemelt bejegyzés

Adventi elcsendesedés

Szeretettel várjuk a gyermekes családokat december 3-án fél 10-től 13 óráig:
„Adventi elcsendesedés” lelki délelőttre. Jelentkezni a https://forms.gle/SYZSpzV9P9sQgHCv8 linken lehet. József atya gyónási lehetőséget biztosít, melyre jelentkezni anonim módon a https://forms.gle/V35tcUByCKqw8b5v5 űrlapon lehet.

A részletes programot kiküldtük a családos listára. Aki nem kapott értesítést, a listára feliratkozhat plébániánk honlapján: Plébániai információk/Levelezőlistáink/Gyermekes családok levelezőlistája. A gyerekek felügyeletét megoldjuk. Mindenkit szeretettel vár az együttlétre a Közösségépítő csoport!

Kiemelt bejegyzés

Tésenyi iskolások karácsonyi támogatása

Kedves Testvérek! Köszönjük a támogatást. December 1-6-a között várjuk a dobozokat az irodában.

Karitász csoport


Kedves Testvérek

Szeretnénk meglepni a tésenyi iskolásokat karácsonykor, ehhez testvéreink segítségét kérjük. Cipősdobozba 5-10 eFt közötti összegben tegyenek ajándékot, természetesen ki-ki lehetőségei szerint. Amennyiben úgy gondolják, hogy többen készítenek egy csomagot természetesen ezt is lehet. Ebben az esetben is csak egy választ várunk a gyermek neme és életkora megjelölésével.

Az alábbi linken ( https://docs.google.com/spreadsheets/d/103nw6rlQL8TPDnsLqAivE3glb-E29w8bFaIc8Rgxevo/edit?usp=share_link )található táblázatból választhatnak egy gyermeket és kérjük, hogy döntésükről a horvathorsolya56@gmail.com címre küldjenek értesítést.

A vállalásokat november 25-éig várjuk, a kész csomagokat december 1-6-a között lehet leadni a sekrestyében, illetve a plébánián. A csomagokon kérjük feltüntetni az életkort és a nemet. A gyermekek nevét (az adatvédelmi szabályoknak megfelelően) a karitász munkatársak fogják elhelyezni a csomagon.

Amennyiben pénzzel szeretnének hozzájárulni az ajándékozáshoz azt a megszokott módon személyesen a sekrestyében, illetve a plébánián, valamint átutalással a plébánia bankszámláján keresztül tehetik meg. (CIB Bank 10700419-65647879-51100005, Téseny karácsony ajánlással)

Köszönettel:

Karitász csoport

Ádvent 2. vasárnapja

Abban az időben: Keresztelő János megjelent Judea pusztájában, és így tanított: „Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!” Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta: A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem!
Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti!”

Mt 3,1-12

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Ádvent 1. vasárnapja

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek –, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.
Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.

Mt 24,37-44

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 34. vasárnap – Krisztus, a mindenség Királya

Abban az időben mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: „Másokat megszabadított – mondták –, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.” Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!” – mondták. Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya.
Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Messiás? Szabadítsd meg hát magadat és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel.” Ő ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.”

Lk 23,35-43

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 33. vasárnap

Abban az időben: Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.” Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?” Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok.« És: »Elérkezett az idő.« Ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!” Aztán így folytatta:
„Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”

Lk 21,5-19

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.