Évközi IV. vasárnap

Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!” Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.

Mk 1,21-28

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi III. vasárnap

Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.

Mk 1,14-20

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi II. vasárnap

Abban az időben ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit kívántok?” Azok ezt felelték: „Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester –, hol laksz?” „Jöjjetek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.”

Jn 1,35-42

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Plébániai farsang

Szeretettel hívjuk és várjuk a felnőtt kedves testvéreket plébániánk idei farsangjára, melyet február 9-én, pénteken, az esti szentmise után fél 8-tól 11 óráig tartunk a Szent Gellért iskola Kosciuszkó Tádé utcai épületében.
A farsangon lesz egy kis vetélkedő, sok vidám perc, beszélgetési, ismerkedési lehetőség és természetesen finom vacsora. A programokról a szervezők gondoskodnak, de kérjük, hogy a hölgyek egy tálca édes vagy sós süteményt, a férfiak egy üveg bort vagy 2 liter rostos üdítőt és ezenfelül vidámságot hozzanak magukkal.
Szeretnénk süteményversenyt rendezni, kérjük, aki indulni szeretne, a jelentkezésnél jelezze ezt. Mindenkit arra buzdítunk, hogy öltözzön be valamilyen jelmezbe!
Jelentkezéskor 2500 forintot kérünk a belépőjegyért cserébe. Jelentkezni február 4-ig (vasárnapig) lehet Szilágyi Stellánál a sekrestyében.
A tényleges fejenkénti önköltség 4000 forint körül lesz, így kérjük, aki megteheti, ezt a teljes összeget fizesse be. Az önköltség megfizetésére vagy túlfizetésére és a plébánia anyagi támogatására a helyszínen is lehetőség lesz.
Szeretettel várunk mindenkit, remélhetőleg sokan leszünk!