Horváth Ágoston bejegyzései

Évközi 19. vasárnap

Testvérem! Mostanában több egymás utáni vasárnapon az evangéliumban a kafarnaumi eukarisztikus beszédet halljuk, melyet szent János evangéliumának 6. fejezetében olvasunk. Már szent Ágoston, amikor a 33. zsoltárt magyarázza, ezt a zsoltárt Jézus előbb említett beszédével hozza kapcsolatba. Érthető tehát, hogy ezeken a vasárnapokon a válaszos zsoltárban a 33. zsoltár részleteit énekeljük.
Magasztaljátok az Urat énvelem, dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.” Szent Ágoston arra buzdít, hogy ezt lehetőleg együtt tegyük. «Ragadjátok magatokkal, akit csak tudtok, buzdítva, kérlelve, vitatkozva, számot adva, szelíden és kedvesen ragadjátok őket szerelemre» az Úr iránt. „Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, és kiragadott minden rettegésből.” Aki meghallgatásra vár, ne ’kérje’ az Urat, hanem ’keresse’. A keresésben ugyanis mi is alakulunk. „Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, és arcotokat nem éri szégyen.” Fisher szent János, amikor a vérpadra ment, ezt a zsoltárverset imádkozta. Nézzünk mi is az Eukarisztiára! „Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, és minden szorongatásából kiszabadította.” Mi kiálthatunk, de a szabadítást csak az Úr adhatja. Kapcsolatunkban ő az igazi kezdeményező.
Testvérem! Már Jeruzsálemi szent Cirill (+387) katekéziseiben említi, hogy a 33. zsoltárt áldozás közben énekelték. Érthető ez, hiszen e zsoltárból vett válaszban ezt halljuk: „Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr!” És mi? ÉSZREVETTÜK MÁR, RÁÉBREDTÜNK ARRA, HOGY MILYEN JÓ AZ ÚR? (Vö.: 1Pét 2,3)

[M.a]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Templombúcsú, Havas Boldogasszony ünnepe

Testvérem! Az ószövetségi Judit könyve alig-alig ismerős számunkra. A liturgiában mégis többször megjelenik Judit alakja, hiszen Mária előképének tekinthetjük. Az ószövetségi asszony ugyanis közreműködött Izrael megmentésében, mint a Szűzanya a bűntől való szabadulásunkban. Mai, búcsúi válaszos zsoltárunkat, hiszen Havas Boldogasszony ünnepe búcsúnk napja, Judit könyvéből vesszük.
Az Úr, a fölséges Isten, a föld minden asszonyánál jobban megáldott, leányom, téged.” Természetesen, ez legtökéletesebben Szűz Máriában vált valóvá, hiszen ő «kegyelemmel teljes» (Vö.: Lk 1,28). „Áldott legyen Isten, az ég és föld alkotója, aki ellenségeink színe előtt dicsőségessé tett ma téged!” Égi Édesanyánk életében ez is megvalósult, amikor felvétetett a mennybe. „Mert nem szűnik meg dicséreted az emberek ajkán, akik megemlékeznek az Úr hatalmáról.” Az Istenszülő ezt maga így énekelte meg a Manificat-ban: «Boldognak hirdetnek az összes nemzedékek» (Lk 1,48). „Megakadályoztad néped pusztulását, mikor Isten színe előtt az igaz úton jártál.” A megváltás kezdete akkor történt, amikor a Szűz az angyal szavára igent mondott. (Vö.: Lk 1,38)
Testvérem! A mai zsoltár választ is Judit könyvéből imádkozzuk: „Te vagy a mi büszkeségünk: néped magasztal téged.” Ma Havas Boldogasszony ünnepén a hó-tiszta – mindig engedelmes – Máriát magasztaljuk, aki valóban büszkeségünk. AZZAL HIRDESSÜK MI – NEMZEDÉKÜNK – IS BOLDOGNAK ŐT, HOGY KÖVETJÜK ÉLETÚTJÁT!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 16. vasárnap

Testvérem! A mai olvasmányban ezt halljuk: „Nyájam maradékát magam gyűjtöm össze” (Jer 23,3). Az ószövetségi Szentírásban gyakran találkozunk a képpel: Isten és népe között olyan a kapcsolat, mint a pásztor és bárányai között. A mai válaszos zsoltár – a 22. – ezt a gondolatot mélyíti el.
Zöldellő mezőkön, terelget engem, csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.” A víz – a sivatagos vidéken – az isteni áldás jelképe. Szent Ágoston egyenesen a keresztvízzel azonosítja ezt a forrást. „A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy velem, biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.” A legnagyobb veszedelemben, a halálban sem leszek egyedül. Minden veszélyben biztonságban vagyok az Úrnál, mert «nevelő vesszője» nem más, mint a tanítása,
a törvények. „Jóságod és irgalmad nyomon követ, életemnek minden napján.” Bizonytalanná tesz mindenkit, ha tartania kell valaminek a végétől. Isten jóságának és irgalmának azonban nem lesz vége. Miért lehetünk ebben biztosak? „Otthonom lesz az Isten háza, mindörökké szünet nélkül.” Az otthon az oltalom szimbóluma. Az Isten háza, az ő országa, ahol minden benne bízó otthonra találhat.
Testvérem! A 22. zsoltár a legrégebbi zsoltárok egyike. Mindannyian szeretjük imádkozni, mert a választott nép élményét tükrözi. Ők megtapasztalták, hogy az Úrhoz tartoznak, aki féltő szeretettel gondoskodik róluk. A zsoltár-válasz, ami a zsoltár első verse, ezt foglalja össze: „Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom.” NE CSAK SZÍVESEN IMÁDKOZZUK EZT A ZSOLTÁRT, HANEM ÉLETÜNKET IS EZ A TAPASZTALAT IRÁNYÍTSA!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 15. vasárnap

Testvérem! A mai olvasmány, melyet Ámosz próféta könyvéből hallunk, a próféta feladatairól is szól. A 84. zsoltár, melynek verseit énekeljük a válaszos zsoltárban, szintén «prófétai szó» – ahogy egy protestáns magyarázat említi, illetve egy «próféta szava» – ahogy egy katolikus magyarázó írja. Igyekezzünk tehát jobban megérteni a próféta feladatát, amikor ezt a zsoltárt imádkozzuk.
Hadd halljam, mit mond az én Uram, Istenem, mert népének és szentjeinek békét ígér.” Nem az fontos, amire az ember gondol, hanem az, amit az Úr mond. Fogadjuk el az Úr szavát, akár jót, akár «rosszat» üzen. „Az istenfélőkhöz valóban közel az üdvösség, hogy országukba dicsőség költözzék.” A próféta mindig az üdvösségről, más szóval Isten dicsőségéről tanít. Itt ennek megvalósulásáról beszél. (Ezekiel ennek megszűnéséről írt: Vö.: 11,23) „A földből a hűség kisarjad, és az igazságosság tekint le az égből. Igazság jár az Úr előtt, és béke a lába nyomában.” A szabadító Istent – kíséret gyanánt – csatlósai követik: a hűség, az igazságosság, az igazság és a béke. A prófétának is ezek szerint kell tevékenykednie.
Testvérem! A válaszos zsoltár válasza is a 84. zsoltárból való: „Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, és üdvösségünket add meg nékünk!” (Vö.: 8) Az üdvösség mindig Isten ajándéka, melynek alapja Urunk irgalmas szíve. A prófétai hivatás is ebből az ajándékból fakad. A keresztség, ill. a bérmálás által mindannyian prófétai küldetést kaptunk. VEGYÜK KOMOLYAN EZT, HOGY ATYÁNK IRGALMAS SZÍVÉT – KÖZREMŰKÖDÉSÜNKKEL – MINDENKI MEGTAPASZTALHASSA!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 14. vasárnap

Testvérem! A Zsoltárok könyvében a 119-től a 133-ig tart a zarándok énekek gyűjteménye. A Biblia-magyarázók szerint ezekre a zsoltárokra az Úrba vetett bizalom a jellemző. Mai válaszos zsoltárunk a 122. Ennek 2cd verse a válasz: „Szemünk az Úrra tekint, amíg csak meg nem könyörül rajtunk.” A bizalom ebben a versben is egyértelműen megnyilvánul.
Szememet hozzád emelem, hozzád, aki a mennyben lakozol.” Aki fölfelé néz, az nem tapad a földi dolgokhoz, az függetleníteni tudja magát környezetétől. „Íme, miként a szolgák szeme uruk kezére figyel.” Ismerjük a kifejezést: «lesni valaki szándékát, kívánságát». Ha szeretet-kapcsolat fűz Urunkhoz, ezt fogjuk tenni. Mégis jelentkezhet nehézség életünkben: „Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert igen elteltünk gyalázattal.” A szerető édesapa, ha gyermeke kiáltását hallja, megindul. Ezzel a bizalommal fordulunk mi is mennyei Atyánkhoz, aki bizonyára segít rajtunk. Az utolsó vers a nehézség mibenlétét írja le: „Túlságosan megtelt a lelkünk a dúslakodók gúnyolódásával és a kevélyek megvetésével.” A komoly probléma nem a fizikai, anyagi rossz, hanem a gúny, a megvetés. Az Úr ezekben is tud segíteni.
Testvérem! A 122. zsoltár nagyon rövid, szinte az egészet elénekeltük a válaszos zsoltárban. Ezért a hozzá fűzött «zsoltároráció», találóan összefoglalja gondolatainkat: „Ki a mennyekben lakozol, hozzád emeljük szemünket, Isten, s könyörögve kérlelünk téged, hogy a kevélyek gúnyolódását megszégyenítve, SOKSZOR TAPASZTALT IRGALMASSÁGODAT KEGYESEN ADD MEG NEKÜNK.”

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 13. vasárnap

Testvérem! A mai olvasmány és az evangélium is az emberi élet
végéről, a halálról, és a feltámadásról szól. Érthető, hogy a válaszos
zsoltár szövegét a 29. zsoltárból választották, melyről Cassiodorus
(szenátor, +580 kb.) ezt írja: «Dicsőséges feltámadása után Krisztus
hálát ad az Atyának.» A protestáns zsoltármagyarázat szerint ez a
zsoltár «formailag is kiemelkedő hálaadó ének.»
Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, életben tartottál,
nehogy sírba szálljak.” Az ebben a versben olvasottak Jézus
feltámadásával egyértelműen megvalósultak. Reményünk pedig az,
hogy Mesterünk életútjában mi is részesülünk. „Ha este meg is
látogat a sírás, reggelre az öröm visszatér.” Szent Ágoston erről így
elmélkedik: «Este kezdődött, amikor a bölcsesség elhagyta a vétkes
embert… és kísértések között várja az Úr napját. Reggel, amikor eljön a
feltámadás ujjongása, amely először az Úr hajnali feltámadásában
ragyogott fel.» Ezért igaz a zsoltáros szava: „Zsoltárt zengjetek az
Úrnak, ti, az ő szentjei, és dicsérjétek az ő szent nevét.” Isten neve alatt
az Ószövetségben magát Jahvét értjük. A zsoltárt zengeni pedig azt
jelenti, hogy nemcsak kérni, hanem dicsőíteni és magasztalni is
akarjuk őt. „Mert haragja csak egy pillanat, de jósága végig kísér egész
életünkön.” Isten mindent meg tud „fékezni”, még haragját is, csak
irgalmát nem!
Testvérem! A 29. zsoltár 2/a verse a mai válaszos zsoltárra adott
válasz: „Dicsőítelek, Uram, mivel megmentettél engem.” A zsoltáros
még a jövőbe vetett bizalmát énekli meg. MI – akik már megismertük
Krisztus feltámadását – FONTOS, HOGY TELJES BIZALOMMAL DICSŐÍTSÜK
ATYÁNKAT JÓSÁGÁÉRT!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Keresztelő Szent János születése

Testvérem! A mai évközi olvasmány (évközi 12. vasárnap) a teremtő Isten és a tenger kapcsolatáról beszél. Nekem rögtön Petőfi verse jutott eszembe: «Habár fölül a gálya, / S alul a víznek árja, / Azért a víz az úr!» (Föltámadott a tenger…) A válaszos zsoltárnak választott 106. zsoltárban mást hallunk. A tenger a Teremtő hatalmára tanít. Ez – több szentírás-magyarázó által «az egyik legszebb hálaadó zsoltár»-nak nevezett ima – segítsen minket is az Úr nagyságának megértésére.
Akik hajóikon tengerre szálltak, azok látták az Úr nagy tetteit.” Akik sohasem utaztak tengeren, azok is el tudják képzelni annak viszontagságait. Ott fel lehet ismerni Istenünk nagyságát és az ember kicsinységét. „Szavára szélvihar támadt, és hullámai feltornyosultak.” Nem «a víz az úr», hanem Urunk akaratát teljesíti. Mindenesetre félelmetes a háborgó tenger. „Felemelkedtek az égig, majd a mélységbe zuhantak, nagy veszedelmükben kétségbe estek.” Régi bölcsesség: «Aki nem tud imádkozni, menjen a viharzó tengerre.» Jó lenne, ha minket nem a félelem, hanem a szeretet vezetne az imádságra. „Gyötrelmükben felkiáltottak az Úrhoz, aki szellővé csendesítette a vihart, hullámai pedig elcsitultak.” A bajaiban Istenhez kiáltó ember mindig kap segítséget. Az Istenhez forduló emberhez a tenger, a teremtmény is barátságosabb lesz.
Testvérem! Aki az Úr nagy tetteit felismeri, az hálát ad. „Adjatok hálát az Úrnak, mivel irgalma örökké megmarad.” (zsoltár-válasz) Hálaadásunk oka természetesen a teremtett világ nagysága és szépsége is, de ATYÁNK NAGYSÁGÁNAK IGAZI MEGMUTATKOZÁSA AZ Ő IRGALMA. Hálaadásunk oka elsősorban ez legyen!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 11. vasárnap

Testvérem! A mai olvasmányban – az Ezekiel próféta könyvéből olvasott részletben – messiási jövendölést hallunk. A próféta a hasonlatához a természetből, a növény-világból veszi a képet. A 91. zsoltárban is ilyen képekkel találkozunk. Ezért választották innen a válaszos zsoltárt. A magyarázók ezt a zsoltárt hálaadó-, Istent-dicsőítő zsoltárnak tekintik. Így kapcsolódjunk bele a zsoltár imádkozásába.
Virul az igaz, akár a pálma, s úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa.” Szt. Ágoston ezt így magyarázza: A zsoltáros «a pálmában a magasságot jeleníti meg… a tetején, végén szép… Legyen erős a gyökered; de a mi gyökerünk fölfelé van. Mert a mi gyökerünk Krisztus, aki fölment a mennybe.» „Az Úr házában ültették el őket, Istenünk csarnokában virágzanak.” Ez is az erőforrásra utal. Isten háza a «mennyország kapuja», ahonnan erőt kapunk, ahol jól érezzük magunkat. „Még öregkorukban is gyümölcsöt hoznak, telve vannak bőséges élettel.” Sok magyarázat «optimista» zsoltárnak nevezi ezt a zsoltárt. Istennél az öreg kor is bőséges élettel van tele. A következő vers majdnem szó szerint Mózes ötödik könyvéből vett idézet (32,4): „Hogy hirdessék: Igaz az Isten, ő a menedékem, hamisság nincsen benne.” Mi is ezt tegyük. Bizakodó életünk legyen az igaz Isten mellett tett tanúságtétel.
Testvérem! Szent Ágoston 91. zsoltárról elmélkedve ezt írja: A háborgó ember «ha valami jót tesz, azt mondja: Én tettem. Ha valami rosszat, keresi kit vádolhat, nehogy vallomást kelljen tennie Istennek.» Mi ne hozzájuk hasonlítsunk, hanem a zsoltárunkból vett választ imádkozzuk: „MENNYIRE JÓL ESIK NÉKEM, TÉGEDET, URAM, HÁLÁVAL DICSÉRNEM.”

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Szentháromság vasárnapja

Testvérem! A 32. zsoltár, amiből a mai válaszos zsoltárt választották, hálaadó himnusz. A 9. versben ezt olvassuk: „Mert csak szólt és meglettek, parancsolt és létrejöttek.” A magyarázók szerint a zsoltár egy konkrét győzelemért ad hálát, de a fenti vers bizonyítja, hogy az egész teremtésért is. Ezt szem előtt tartva kezdjünk bele a többi vers magyarázatába!
A 4. vers a hűségről szól: „Sziklaszilárd az Úr igéje, minden tettét hűség vezeti.” Szent Pál is beszél az Úr hűségéről. (Vö.: 2Tim 2,12k) A hűség Isten lényegéhez tartozik. Az igazi hálaadás az lenne, ha mi is hűek lennénk hozzá, vagyis hinnénk benne. A zsoltáros így folytatja: „Az igazlelkűséget és a törvényt szereti, telve van a föld az Úr irgalmával.” Aki a törvényt szereti, az igazságos, de az Isten ugyanakkor irgalmas is. A kettő nála nem zárja ki egymást. Nekünk is erre kell törekednünk. A következő vers előkészíti a mai ünnepet: „Az Úr szavára lett a mennybolt, szája leheletére a csillagok ezrei.” Már szent Ágoston így magyarázza ezt: «Az Ige (szó) kétségtelenül Isten Fia, és szájának lehelete a Szentlélek… Ki cselekszik a maga Igéje és Lelke által, ha nem az, akié az Ige és akié a Lélek.» Burkoltan tehát itt a Szentháromságról van szó.
Testvérem! Ma válaszként a zsoltár 12. versét énekeljük: „Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökbe fogadott.” Igazi boldogságunk oka tehát, hogy Atyánk előbb szeretett minket és ezért hozzá tartozhatunk, fel is tárta előttünk benső életének titkát. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPÉN HÁLAADÁSUNKBAN ERRE IS GONDOLJUNK!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Pünkösd, a Szentlélek kiáradása

Testvérem! A 103. zsoltár – amiből a mai válaszos zsoltárunkat idézzük –
egy gyönyörű imádság, hiszen benne a szerző tegeződő formában Istennel
beszélget. Több Biblia-magyarázat ezt a zsoltárt teremtés himnusznak
tartja. A teremtést, amit a Biblia első lapjain olvasunk, a zsoltáros emelkedett,
költői alakban dolgozza föl. A teremtés könyvében ezt olvassuk: „Isten Lelke a
vizek felett lebegett” (1,2b). «Őt kell megéreznünk a zsoltár minden
mondatában» vallja R. Guardini.
A zsoltár első mondata összefoglalja a teremtést: „Mondj áldást, lelkem, az
Úrnak! Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem.” Hiszen egyedül csak Isten
teremthet. A teremtés nagyságáról ezt imádkozzuk: „Mily sokrétű a te műved,
Uram! Teremtményeid betöltik a földet.” Amivel a világban találkozunk, az
minden Isten teremtménye. „Ha megvonod éltető erődet, elpusztulnak és a
porba térnek.” A teremtés folytatása a gondviselés, az éltető erő megadása.
Minden teremtmény napjainkban is Istentől függ. „Ám, ha újra kiárasztod
Lelkedet, életre kelnek, és a föld színét megújítod.” Pünkösd ünnepén a
Szentlélek kiáradására gondolunk. A liturgia ezt a verset a lelki megújulásra
alkalmazza.
R. Guardini zsoltár-magyarázatában olvastam a következőt: «Istennek az
alkotásban való öröméről szól a zsoltár.» Testvérem! Mi az Isten által alkotott
világba születtünk. Ha ebben a világban akaratának megfelelően élünk, mi is
megtalálhatjuk igazi örömünket. Az öröm szent Pál tanítása szerint a Lélek
gyümölcsei közé tartozik. (Vö.: Gal 5) KÉRJÜK A SZENTLELKET, HOGY MUNKÁLJA
KI BENNÜNK IS AZ IGAZI ÖRÖMÖT!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.