Horváth Ágoston bejegyzései

Évközi 23. vasárnap

Testvérem! A 145. zsoltár, ami a mai válaszos zsoltár, az első az egész zsoltáros könyvet lezáró hat dicsőítő zsoltár közül. A hat zsoltár mindegyikét alleluja keretezi, ezért a zsidó hagyomány «kis hallel»-nek nevezi. Alapgondolatuk az Isten dicsőítése, mely a teremtményeknek, vagyis nekünk, embereknek is, állandó feladatunk.
A zsoltár eleje ezért így szól, ahogyan a válaszban is énekeljük: „Áldjad, lelkem, az Urat, dicsőítsed az Istent!” Ha az örök életre, Istennel való együttlétre gondolunk, akkor természetesnek érezzük ezt a felszólítást. De rá kell ébrednünk arra – ebben segít minket ez a zsoltár is -, hogy Istent dicsőítenünk kell a hétköznapokban is megtapasztalt jóságáért, szeretetéért. „Az Úr megnyitja a vakok szemét, az Úr fölemeli azt, aki elesett.” Itt nemcsak a csodákra gondolhatunk, hanem arra is, hogy Atyánk pl. az orvoson, vagy szeretteinken keresztül is segíthet minket. A zsoltáros más okra is felhívja a figyelmünket, hogy miért dicsérhetjük az Istent: „Az Úr szereti az igaz embert, a jövevényt megvédi.” Gondviselőnk közel van az igaz emberhez. A jövevényt, aki a legkiszolgáltatottabb, gondjába veszi.
Testvérem! A mai olvasmányban Izaiás próféta a messiási országról beszél. Erre jellemző, hogy Isten gyógyítja az embert. (Vö.: a mai evangélium.) A 145. zsoltárt is – ebben az értelemben – messiási zsoltárnak szokták nevezni. Alapgondolata ugyanis, hogy Isten mi minden jót tesz velünk. A zsoltár tanítását követve akkor fogjuk Istent szívvel-lélekkel dicsőíteni, ha saját életünkben is felfedezzük ezeket a jótetteket. TÖREKEDJÜNK ERRE, GYAKRAN DICSŐÍTSÜK GONDVISELŐ ATYÁNKAT!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 22. vasárnap

Testvérem! A mai olvasmányban Mózes elmondja a választott népnek azokat a parancsokat, amelyek megtartásával elfoglalhatják az ígéret földjét. A válaszos zsoltárban pedig arról hallunk: „Uram, ki lakhat a te hajlékodban” – ki költözhet az Úrhoz? (zsoltár válasz) A mai válaszos zsoltár majdnem az egész 14. zsoltárt elénekli. A szentírás-magyarázók szerint ez a zsoltár az egyik legrégebbi zsoltárunk.
Az egész zsoltár a feltett kérdésre ad választ. „Aki bűn nélkül éli életét, és helyesen cselekszik.” Az alap tehát Isten akaratának teljesítése. De nem elég csak elhatározni, hanem meg is kell valósítani azt! Mit? – „Aki igazat gondol szívében, kinek rágalmat nem beszél szája.” A belső és a külső, a gondolat és a szavak egysége fontos. Jézus is figyelmeztet, hogy ne csak mondjuk, hanem tegyük is meg… (Vö.: Mt 7,21) – „Aki felebarátjának nem tesz rosszat, aki nem gyalázza embertársát.” Ez nem más, mint a felebaráti szeretet megvalósítása. Gondoljunk csak szent Pál szeretet-himnuszára. (1Kor 13) Szent Ágoston a zsoltár befejezéséről elmélkedve mondta: «Talán az igeidőket sem véletlenül változtatta meg.» Eddig jelen időt használt, most pedig: „Aki így éli életét, soha meg nem rendül.” (Az eredetiben egyértelműen jövő idő.) Mostani cselekedeteink jövőnket határozzák meg.
Testvérem! Hogy ki méltó valamire, ez gyakori kérdés. A Jelenések könyvének tanúsága szerint, csak a Bárány méltó, hogy… (Vö.: 5,1-8) HA A BÁRÁNYHOZ KAPCSOLÓDUNK, AKKOR LESZÜNK MÉLTÓK ARRA, HOGY URUNKKAL LAKHASSUNK. (Vö.: Ef 2,19) Tegyük meg tehát Isten akaratát, hogy mi is Isten házanépe lehessünk.

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 21. vasárnap

Testvérem! Már említettem, hogy Szent Ágoston óta a 33. zsoltárt a szentmisével, a szentáldozással kapcsoljuk össze. Mindez nem véletlen, hiszen a 21. versben ezt találjuk: „Megőrzi minden csontjukat, egy sem törhet össze azokból.” Már Szent János utal evangéliumában a húsvéti Bárányra mint Krisztus előképére. „Csontot ne törjetek benne” (19,36)! A szentmisében Urunk keresztáldozatát jelenítjük meg. Elsőleges értelemben tehát erre céloz ez a sor. Szent Ágoston szerint másként is érthetjük ezt a zsoltárverset: «A csontok a hívők szilárdsága. …a keresztény szívben a hit adja a szilárdságot.» Erősítse meg a mai szakasz a mi hitünket is.
Minden időben áldom az Urat, dicséretét szüntelenül zengi ajkam.” A minden időhöz hozzátartozik a nehézségek, a bajok ideje is. Jézus az utolsó vacsorán – az első szentmisén – példát adott erre, mert szenvedése előtt is hálát adott, dicsérte az Istent. Mindez biztosan igaz, mert a zsoltáros később így imádkozik: „Az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja kiáltásukat.” Ez nem azt jelenti, hogy mindig megteszi, amit kérünk – vallja Szent Ágoston. A kiáltozás ellenére az édesanya tovább csutakolja gyermekét, az orvos tovább operálja a beteget. «Nemde tele vannak jósággal?» „Az Úr megváltja szolgáinak lelkét, és nem bűnhődnek, kik őbenne bíznak.” (Más fordítás szerint: „őbenne rejtőznek”.) Gondolhatunk itt a szentáldozásra. Ezért mondhatja Szent Ignác közismert imájában (Anima Christi): «Szent sebeidbe rejts el engem!»
Testvérem! «Íme, hitünk szent titka» halljuk a szentmisében az Eucharisztiáról. KÖSZÖNJÜK ISTENÜNK, HOGY A ZSOLTÁROS SZAVÁVAL IS KÖZELEBB VITTÉL MINKET HÁROM HÉTEN KERESZTÜL EHHEZ A SZENT TITOKHOZ.

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 20. vasárnap

Testvérem! Múlt vasárnap említettem, hogy Szent Ágoston óta, a 33. zsoltárt a kafarnaumi beszéddel, a szentáldozással hozzák kapcsolatba. Ez a zsoltár ún. alfabetikus zsoltár, mert a versek kezdőszavai a héberben az ábécé egymás utáni betűivel kezdődnek. Ma ennek a zsoltárnak további verseiből vesszük a válaszos zsoltárt.
Jertek, fiaim, és hallgassatok engem, az Úr félelmére tanítlak titeket.” Aki meg akar hallani valamit, annak figyelnie is kell. Mesterünk ezt így fogalmazta meg: «Akinek van füle, hallja meg!» (Mt 13,9) „Ki az az ember, aki élni vágyik, és szeretne jó napokat látni?” Szent Ágoston erről ezt mondja: «Ne itt keresse a jó napokat. Jó dolgot keres, de nem a megfelelő helyen keresi.» „Tartóztasd nyelvedet a rossztól, ajkad ne szóljon hamisságot.” Már Szent Jakab így figyelmeztet: «Egyazon szájból ered az áldás és az átok. Testvéreim, ennek nem kellene így lennie.» (3,10) „Fordulj el a rossztól és a jót cselekedd, keresd a békét és azt kövessed.” Szent Ágostonnál olvastam: «Ott lesz tökéletes a béke, ahol nincs éhség.» Itt a szent az Eukarisztiára gondolt, aki megadja lelki és örök békénket.
Testvérem! A mai válaszos zsoltárt sokan ismerték és idézték. Szent Péter első levelében írja: «Arra vagytok hivatva, hogy áldás legyen az örökrészetek.» (3,9) Utána pedig idézi szinte az egész mai szakaszt. Szent Benedek Regulájának bevezetésében pedig ezt írja: «Ha igazi és örök életet akarsz…» és a mai zsoltárunk két versét idézi. Mi is fogadjuk meg a zsoltáros üzenetét. AKKOR AZ ÉRTELEM ÚTJÁT FOGJUK JÁRNI ÉS ISTENNEK TETSZŐ ÉLETET FOGUNK ÉLNI. (Vö.: a mai olvasmány utolsó sora)

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 19. vasárnap

Testvérem! Mostanában több egymás utáni vasárnapon az evangéliumban a kafarnaumi eukarisztikus beszédet halljuk, melyet szent János evangéliumának 6. fejezetében olvasunk. Már szent Ágoston, amikor a 33. zsoltárt magyarázza, ezt a zsoltárt Jézus előbb említett beszédével hozza kapcsolatba. Érthető tehát, hogy ezeken a vasárnapokon a válaszos zsoltárban a 33. zsoltár részleteit énekeljük.
Magasztaljátok az Urat énvelem, dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.” Szent Ágoston arra buzdít, hogy ezt lehetőleg együtt tegyük. «Ragadjátok magatokkal, akit csak tudtok, buzdítva, kérlelve, vitatkozva, számot adva, szelíden és kedvesen ragadjátok őket szerelemre» az Úr iránt. „Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, és kiragadott minden rettegésből.” Aki meghallgatásra vár, ne ’kérje’ az Urat, hanem ’keresse’. A keresésben ugyanis mi is alakulunk. „Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, és arcotokat nem éri szégyen.” Fisher szent János, amikor a vérpadra ment, ezt a zsoltárverset imádkozta. Nézzünk mi is az Eukarisztiára! „Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, és minden szorongatásából kiszabadította.” Mi kiálthatunk, de a szabadítást csak az Úr adhatja. Kapcsolatunkban ő az igazi kezdeményező.
Testvérem! Már Jeruzsálemi szent Cirill (+387) katekéziseiben említi, hogy a 33. zsoltárt áldozás közben énekelték. Érthető ez, hiszen e zsoltárból vett válaszban ezt halljuk: „Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr!” És mi? ÉSZREVETTÜK MÁR, RÁÉBREDTÜNK ARRA, HOGY MILYEN JÓ AZ ÚR? (Vö.: 1Pét 2,3)

[M.a]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Templombúcsú, Havas Boldogasszony ünnepe

Testvérem! Az ószövetségi Judit könyve alig-alig ismerős számunkra. A liturgiában mégis többször megjelenik Judit alakja, hiszen Mária előképének tekinthetjük. Az ószövetségi asszony ugyanis közreműködött Izrael megmentésében, mint a Szűzanya a bűntől való szabadulásunkban. Mai, búcsúi válaszos zsoltárunkat, hiszen Havas Boldogasszony ünnepe búcsúnk napja, Judit könyvéből vesszük.
Az Úr, a fölséges Isten, a föld minden asszonyánál jobban megáldott, leányom, téged.” Természetesen, ez legtökéletesebben Szűz Máriában vált valóvá, hiszen ő «kegyelemmel teljes» (Vö.: Lk 1,28). „Áldott legyen Isten, az ég és föld alkotója, aki ellenségeink színe előtt dicsőségessé tett ma téged!” Égi Édesanyánk életében ez is megvalósult, amikor felvétetett a mennybe. „Mert nem szűnik meg dicséreted az emberek ajkán, akik megemlékeznek az Úr hatalmáról.” Az Istenszülő ezt maga így énekelte meg a Manificat-ban: «Boldognak hirdetnek az összes nemzedékek» (Lk 1,48). „Megakadályoztad néped pusztulását, mikor Isten színe előtt az igaz úton jártál.” A megváltás kezdete akkor történt, amikor a Szűz az angyal szavára igent mondott. (Vö.: Lk 1,38)
Testvérem! A mai zsoltár választ is Judit könyvéből imádkozzuk: „Te vagy a mi büszkeségünk: néped magasztal téged.” Ma Havas Boldogasszony ünnepén a hó-tiszta – mindig engedelmes – Máriát magasztaljuk, aki valóban büszkeségünk. AZZAL HIRDESSÜK MI – NEMZEDÉKÜNK – IS BOLDOGNAK ŐT, HOGY KÖVETJÜK ÉLETÚTJÁT!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 16. vasárnap

Testvérem! A mai olvasmányban ezt halljuk: „Nyájam maradékát magam gyűjtöm össze” (Jer 23,3). Az ószövetségi Szentírásban gyakran találkozunk a képpel: Isten és népe között olyan a kapcsolat, mint a pásztor és bárányai között. A mai válaszos zsoltár – a 22. – ezt a gondolatot mélyíti el.
Zöldellő mezőkön, terelget engem, csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.” A víz – a sivatagos vidéken – az isteni áldás jelképe. Szent Ágoston egyenesen a keresztvízzel azonosítja ezt a forrást. „A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy velem, biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.” A legnagyobb veszedelemben, a halálban sem leszek egyedül. Minden veszélyben biztonságban vagyok az Úrnál, mert «nevelő vesszője» nem más, mint a tanítása,
a törvények. „Jóságod és irgalmad nyomon követ, életemnek minden napján.” Bizonytalanná tesz mindenkit, ha tartania kell valaminek a végétől. Isten jóságának és irgalmának azonban nem lesz vége. Miért lehetünk ebben biztosak? „Otthonom lesz az Isten háza, mindörökké szünet nélkül.” Az otthon az oltalom szimbóluma. Az Isten háza, az ő országa, ahol minden benne bízó otthonra találhat.
Testvérem! A 22. zsoltár a legrégebbi zsoltárok egyike. Mindannyian szeretjük imádkozni, mert a választott nép élményét tükrözi. Ők megtapasztalták, hogy az Úrhoz tartoznak, aki féltő szeretettel gondoskodik róluk. A zsoltár-válasz, ami a zsoltár első verse, ezt foglalja össze: „Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom.” NE CSAK SZÍVESEN IMÁDKOZZUK EZT A ZSOLTÁRT, HANEM ÉLETÜNKET IS EZ A TAPASZTALAT IRÁNYÍTSA!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 15. vasárnap

Testvérem! A mai olvasmány, melyet Ámosz próféta könyvéből hallunk, a próféta feladatairól is szól. A 84. zsoltár, melynek verseit énekeljük a válaszos zsoltárban, szintén «prófétai szó» – ahogy egy protestáns magyarázat említi, illetve egy «próféta szava» – ahogy egy katolikus magyarázó írja. Igyekezzünk tehát jobban megérteni a próféta feladatát, amikor ezt a zsoltárt imádkozzuk.
Hadd halljam, mit mond az én Uram, Istenem, mert népének és szentjeinek békét ígér.” Nem az fontos, amire az ember gondol, hanem az, amit az Úr mond. Fogadjuk el az Úr szavát, akár jót, akár «rosszat» üzen. „Az istenfélőkhöz valóban közel az üdvösség, hogy országukba dicsőség költözzék.” A próféta mindig az üdvösségről, más szóval Isten dicsőségéről tanít. Itt ennek megvalósulásáról beszél. (Ezekiel ennek megszűnéséről írt: Vö.: 11,23) „A földből a hűség kisarjad, és az igazságosság tekint le az égből. Igazság jár az Úr előtt, és béke a lába nyomában.” A szabadító Istent – kíséret gyanánt – csatlósai követik: a hűség, az igazságosság, az igazság és a béke. A prófétának is ezek szerint kell tevékenykednie.
Testvérem! A válaszos zsoltár válasza is a 84. zsoltárból való: „Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, és üdvösségünket add meg nékünk!” (Vö.: 8) Az üdvösség mindig Isten ajándéka, melynek alapja Urunk irgalmas szíve. A prófétai hivatás is ebből az ajándékból fakad. A keresztség, ill. a bérmálás által mindannyian prófétai küldetést kaptunk. VEGYÜK KOMOLYAN EZT, HOGY ATYÁNK IRGALMAS SZÍVÉT – KÖZREMŰKÖDÉSÜNKKEL – MINDENKI MEGTAPASZTALHASSA!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 14. vasárnap

Testvérem! A Zsoltárok könyvében a 119-től a 133-ig tart a zarándok énekek gyűjteménye. A Biblia-magyarázók szerint ezekre a zsoltárokra az Úrba vetett bizalom a jellemző. Mai válaszos zsoltárunk a 122. Ennek 2cd verse a válasz: „Szemünk az Úrra tekint, amíg csak meg nem könyörül rajtunk.” A bizalom ebben a versben is egyértelműen megnyilvánul.
Szememet hozzád emelem, hozzád, aki a mennyben lakozol.” Aki fölfelé néz, az nem tapad a földi dolgokhoz, az függetleníteni tudja magát környezetétől. „Íme, miként a szolgák szeme uruk kezére figyel.” Ismerjük a kifejezést: «lesni valaki szándékát, kívánságát». Ha szeretet-kapcsolat fűz Urunkhoz, ezt fogjuk tenni. Mégis jelentkezhet nehézség életünkben: „Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert igen elteltünk gyalázattal.” A szerető édesapa, ha gyermeke kiáltását hallja, megindul. Ezzel a bizalommal fordulunk mi is mennyei Atyánkhoz, aki bizonyára segít rajtunk. Az utolsó vers a nehézség mibenlétét írja le: „Túlságosan megtelt a lelkünk a dúslakodók gúnyolódásával és a kevélyek megvetésével.” A komoly probléma nem a fizikai, anyagi rossz, hanem a gúny, a megvetés. Az Úr ezekben is tud segíteni.
Testvérem! A 122. zsoltár nagyon rövid, szinte az egészet elénekeltük a válaszos zsoltárban. Ezért a hozzá fűzött «zsoltároráció», találóan összefoglalja gondolatainkat: „Ki a mennyekben lakozol, hozzád emeljük szemünket, Isten, s könyörögve kérlelünk téged, hogy a kevélyek gúnyolódását megszégyenítve, SOKSZOR TAPASZTALT IRGALMASSÁGODAT KEGYESEN ADD MEG NEKÜNK.”

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 13. vasárnap

Testvérem! A mai olvasmány és az evangélium is az emberi élet
végéről, a halálról, és a feltámadásról szól. Érthető, hogy a válaszos
zsoltár szövegét a 29. zsoltárból választották, melyről Cassiodorus
(szenátor, +580 kb.) ezt írja: «Dicsőséges feltámadása után Krisztus
hálát ad az Atyának.» A protestáns zsoltármagyarázat szerint ez a
zsoltár «formailag is kiemelkedő hálaadó ének.»
Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, életben tartottál,
nehogy sírba szálljak.” Az ebben a versben olvasottak Jézus
feltámadásával egyértelműen megvalósultak. Reményünk pedig az,
hogy Mesterünk életútjában mi is részesülünk. „Ha este meg is
látogat a sírás, reggelre az öröm visszatér.” Szent Ágoston erről így
elmélkedik: «Este kezdődött, amikor a bölcsesség elhagyta a vétkes
embert… és kísértések között várja az Úr napját. Reggel, amikor eljön a
feltámadás ujjongása, amely először az Úr hajnali feltámadásában
ragyogott fel.» Ezért igaz a zsoltáros szava: „Zsoltárt zengjetek az
Úrnak, ti, az ő szentjei, és dicsérjétek az ő szent nevét.” Isten neve alatt
az Ószövetségben magát Jahvét értjük. A zsoltárt zengeni pedig azt
jelenti, hogy nemcsak kérni, hanem dicsőíteni és magasztalni is
akarjuk őt. „Mert haragja csak egy pillanat, de jósága végig kísér egész
életünkön.” Isten mindent meg tud „fékezni”, még haragját is, csak
irgalmát nem!
Testvérem! A 29. zsoltár 2/a verse a mai válaszos zsoltárra adott
válasz: „Dicsőítelek, Uram, mivel megmentettél engem.” A zsoltáros
még a jövőbe vetett bizalmát énekli meg. MI – akik már megismertük
Krisztus feltámadását – FONTOS, HOGY TELJES BIZALOMMAL DICSŐÍTSÜK
ATYÁNKAT JÓSÁGÁÉRT!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.