Évközi 30. vasárnap

Abban az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és
nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus
ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: „Jézus,
Dávid fia, könyörülj rajtam!” Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál
hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!”
Jézus megállt és így szólt: „Hívjátok ide!” Odaszóltak a vaknak: „Bátorság! Gyere,
téged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte:
„Mit akarsz, mit tegyek veled?” A vak ezt felelte: „Mester, hogy lássak.” Jézus erre így
szólt hozzá: „Menj, a hited megmentett téged.” Az pedig nyomban visszanyerte
látását, és követte őt az úton.

Mk 10,46-52

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.