Szűz Mária, Isten anyja, Béke világnapja, Újév

Testvérem! VI. Pál pápa rendelete alapján az Újév első napján a békéért imádkozunk. A SZENTMISÉNEK IS VAN EGY RÉSZE, AMIT «BÉKE RÍTUS»-NAK NEVEZÜNK. A római misekönyv általános rendelkezéseiben olvassuk: „Ebben a hívek békét és egységet kérnek az Egyház és az emberiség nagy családja számára, és kifejezik kölcsönös szeretetüket, mielőtt az egy kenyérből részesülnének” (RMÁR. 56b).
A szentmise Miatyánkkal kezdődő részének neve: részesedés Krisztus áldozatából. Ennek két része a béke-rítus és a szentáldozás. A megváltásnak ugyanis egyik fontos gyümölcse a béke. Jézus „a kereszten kiontott vérével békességet szerzett mindenkinek” (Kol 1,20). A szentmise liturgiája megmutatja, hogy Istentől kapjuk a békét. (Vö.: Jn 14,27) A pap vagy a diakónus felszólítása után fogunk egymással kezet. Még inkább kifejezi ezt, amikor néhány ünnepen a kézfogás nem a szomszédok között történik, hanem a paptól kiindulva, a ministránsok közreműködésével, jut el minden testvérhez. A béke imádságnak több változata van, amit ünnepkörönként használhatunk. A karácsonyi időben mondott ima szerint „az angyalok békét hirdettek a földnek”, ezért „a béke fejedelméhez” fordulunk.
Testvérem! A «békecsók» az apostoli idők óta ismert egyházunkban. Már szent Pál ezt írja: „Köszöntsétek egymást szent csókkal” (Rom 16,16). Nagy szent Gergely, aki a VI.-VII. század fordulóján volt pápa, az áldozásra való előkészület jelévé tette. Egy asztalközösséghez ugyanis csak azok tartozhatnak, akik békében élnek egymással. A Krisztustól kapott békét igyekezzünk megtartani. (Vö.: Ef 4,3) Így valósággá lehet életünkben Jézus ígérete: „Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni” (Mt 5,9).

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.