Horváth Ágoston bejegyzései

Évközi 33. vasárnap

A talentumokról szóló példabeszéd nem csak a földi életben való boldogulásunkról szól. A Teremtő jóvoltából kapott tehetségünk és képességeink ugyan jelentős mértékben határozzák meg e világi életminőségünket, de azok kamatoztatásának a belső motivációja azonban, a túlvilági életünket alapozzák meg bennünk. A félelmeink és kifogásaink lefojtják bennünk „a másokért való tenni-akarás tüzét”, aminek következménye, hogy előbb-utóbb kialszik bennünk „az élni-akarás vágya” is, így az örök élet utáni vágy is. Kérjük az Úr kegyelmét, hogy utolsó leheletünk erejéig tudjuk kamatoztatni a ránk bízott talentumait, és azok gyümölcse sokak segítésére és a magunk üdvösségére váljék.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 32. vasárnap

A mennyek országáról szóló mai példabeszéd részben magyarázatot ad a mindennapi életünk ama kérdésére is, hogy „Miért olyan nehéz jónak lenni?”. Nem csak a természetünk korlátai és törékenysége oka a visszatérő kudarcainknak, hanem a kegyelmi állapot hiánya is. A lámpásainkba szükséges olaj arra a lelki állapotunkra mutat rá, amely állapotban az Úrral való találkozásunk nem kétségbeejtő pillanat, hanem szívből fakadó öröm.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Mindenszentek ünnepe

A boldogságról szóló tanításában Jézus arra mutat rá, hogy a világ nem tudja nyújtani számunkra az igazi boldogságot, ami az egyik legfontosabb erőforrásunk a mindennapjainkban. Jó tudnunk, hogy Jézus nem kérdőjelezi meg annak fontosságát, hanem arra tanít, hogy ne a mulandó dolgokban keressük a boldogságot, sőt, az egyes fájdalmas élethelyzeteket nevezi meg az igazi boldogság és öröm forrásának: „Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.” (Mt 5,12). Nem csak az ősegyházban, hanem napjainkban is van ennek aktualitása. Kérjük az Urat, erősítsen meg az Ő kegyelmével, hogy állhatatosak maradjunk a hitben, és derűsek a mindennapjainkban.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 30. vasárnap

Az evangéliumban olvasható szeretetparancsot, miszerint „…szeresd felebarátodat mint önmagadat” (Mt 22,39), azon túlmenően, hogy a lelkiismeretünkön keresztül egyénileg is van lehetőségünk a lényegi mondanivaló megértésére, a mai olvasmány tanítása különös módon hozza közel hozzánk ennek fontosságát. Amikor a jövevény, az árva és az özvegy kiszolgáltatottságán keresztül mutat rá az áldozatvállalás fontosságára, Isten annak a világrendnek a természetére mutat rá, amivel a világot megteremtette, de a bűn következtében az megsérült. A szeretetparanccsal Isten az embert, arra hívja, hogy vegyen részt ennek a világrendnek a helyreállításában, amely helyreállításban Fia megtestesülésében, szenvedésében és kereszthalálában találkozhatunk Vele, így a magunk részéről hozható áldozat jelentőségét is ennek fényében érdemes látnunk.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 29. vasárnap

A misszió hallatán a legtöbbször talán az olyan távoli országokra gondolunk, ahol a misszionáriusok embert próbáló körülmények között küzdenek az őserdő vagy a sivatag kihívásaival. Kétségtelen, hogy elismerésre méltó azok áldozatvállalása, akik ilyen körülmények között viszik el a távoli népekhez Isten kinyilatkoztatott tanítását, de nem feledkezhetünk meg a környezetünkhöz szóló küldetésünkről sem. Keresztségünknél fogva, ami által Krisztus egyházának lettünk a tagjai, az apostoloknak szóló krisztusi küldetés: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15) egyben nekünk is szól. A mai kor embere éppúgy éhezi és szomjazza az igazságot, és ugyanúgy vágyik a békére és a tiszta szeretet megismerésére, de a megértés hiánya miatt a gonosz kifosztja őt: „Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívébe van vetve: ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag.” (Mt 13,19). Bár sokakról mondhatnánk, hogy a családi háttere és a neveltetése lehetőséget biztosít számukra az Örömhír megismerésére és annak megértésére, sok keresztény mégis milyen borúlátó, és a szíve aggódással és reménytelenséggel van tele. Ezért fontos tudnunk, hogy amikor Jézus azt mondja apostolainak, hogy „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek.”, azt nekünk is mondja, valamint hozzá teszi: „Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja.” (Jn 14,27). Az Úr békéjével a szívünkben akarjunk élni, és ily módon is hirdessük a világnak Isten üdvözítő szeretetét!

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.